Stroški postopka

Sofinanciranje pridobitve CDOD za prvih 200 prijaviteljev brezplačno.

Pristopni certifikat

 • strošek revizorja v obsegu kot ga predvidevajo ta Pravila;

 • zaključno oceno revizorskega sveta;

 • koordinacijo postopka;

 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti;

 • strokovno evalvacijo in

 • zaključno svečano podelitev pristopnega certifikata.

CENA 4.600 €

Napredni certifikat

 • Dve letni oceni stanja pri prijavitelju;

 • koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka;

 • končno revizijo;

 • organizacijo enega strokovnega tematskega srečanja letno za dve osebi (12 kotizacij v treh letih);

 • strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka;

 • javno podelitev naprednega certifikata.

CENA 4.100 €
Bodite med prvimi 200 certificiranci in prejmite certifikat brezplačno.

Dodatne informacije

I. Strošek pridobitve pristopnega certifikata

Strošek pridobitve pristopnega certifikata mora prijavitelj poravnati v predvidenem znesku pred pričetkom postopka.

V kolikor nosilec postopka certificiranja skupaj z revizorjem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov pri prijavitelju potrebnih več vzporednih postopkov, prijavitelj nosi stroške za vse dodatne postopke. Vsi dodatni revizorski dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg in se prijavitelju zaračunavajo posebej.

 

II.  Strošek certificiranja dodatnega področja

Strošek certificiranja vsakega dodatnega področja znaša 1000,00 € brez DDV do pridobitve pristopnega certifikata.  Za vsako dodatno področje certificiranja se sklene aneks k veljavni pogodbi.

 

III.  Strošek pridobitve naprednega certifikata

Dinamika plačila stroškov je razdeljena čez celotno obdobje implementacije in mora biti zaključena vsaj 10 mesecev pred končno revizijo. Dinamika plačila stroškov je naslednja:

 • 1360,00 € brez DDV se plača v 15 dneh od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata
 • 1360,00 € brez DDV se plača v 14 mesecih od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata
 • 1380,00 € brez DDV se plača v 26 mesecih od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata+

Strošek pridobivanja naprednega certifikata se poveča za 20% za vsako naslednje področje certificiranja in se plača v 15 dneh od podpisa pogodbe.

 

IV.  Dnevna postavka revizorja

Strošek dodatnega revizorskega dneva znaša 500,00 € brez DDV.