Stroški postopka

Sofinanciranje pridobitve CDOD za prvih 200 prijaviteljev brezplačno.

Pristopni certifikat

 • strošek revizorja v obsegu kot ga predvidevajo ta Pravila;

 • zaključno oceno revizorskega sveta;

 • koordinacijo postopka;

 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti;

 • strokovno evalvacijo in

 • zaključno svečano podelitev pristopnega certifikata.

CENA 4.600,00 – 7.800,00 € + DDV

Napredni certifikat

 • Dve letni oceni stanja pri prijavitelju;

 • koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka;

 • končno revizijo;

 • organizacijo enega strokovnega tematskega srečanja letno za dve osebi (12 kotizacij v treh letih);

 • strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka;

 • javno podelitev naprednega certifikata.

CENA 4.100,00 – 6.560,00 € + DDV
Bodite med prvimi 200 certificiranci in prejmite certifikat brezplačno.

Dodatne informacije

I. Strošek pridobitve pristopnega certifikata

 

Strošek pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je odvisen od števila certificiranih področij in za eno področje znaša 4.600,00 €– 7.800,00 € + DDV (odvisno od velikosti prijavitelja).

Število področij Znesek
1 4.600,00 – 7.800,00 € + DDV
2 5.600,00 – 8.800,00 € + DDV
3 6.600,00 – 9.800,00 € + DDV
4 7.600,00 – 10.800,00 € + DDV

Strošek pridobitve pristopnega certifikata mora prijavitelj poravnati v predvidenem znesku pred pričetkom postopka.

V kolikor nosilec postopka certificiranja skupaj z revizorjem oceni, da je zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov pri prijavitelju potrebnih več vzporednih postopkov, prijavitelj nosi stroške za vse dodatne postopke. Vsi dodatni revizorski dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg in se prijavitelju zaračunavajo posebej.

 

II.  Strošek certificiranja dodatnega področja

Strošek certificiranja vsakega dodatnega področja znaša 1000,00 € brez DDV do pridobitve pristopnega certifikata.  Za vsako dodatno področje certificiranja se sklene aneks k veljavni pogodbi.

 

III.  Strošek pridobitve naprednega certifikata

Strošek pridobitve naprednega certifikata znaša 4.100,00 € +DDV na posamezno področje.

Število področij Znesek
1 4.100,00 € + DDV
2 4.920,00 € + DDV
3 5.740,00 € + DDV
4 6.560,00 € € + DDV

Dinamika plačila stroškov je razdeljena čez celotno obdobje implementacije in mora biti zaključena vsaj 10 mesecev pred končno revizijo. Dinamika plačila stroškov je naslednja:

 • prvi znesek se plača v 15 dneh od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata
 • drugi znesek se plača v 14 mesecih od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata
 • tretji znesek se plača v 26 mesecih od podpisa pogodbe za pridobitev naprednega certifikata

Strošek pridobivanja naprednega certifikata se poveča za 20% za vsako naslednje področje certificiranja in se plača v 15 dneh od podpisa pogodbe.

IV.  Dnevna postavka revizorja

Strošek dodatnega revizorskega dneva znaša 500,00 € brez DDV.