Razpisna dokumentacija za prijavitelje v 2024

Ekvilib Inštitut objavlja: Razpis za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

PREDMET RAZPISA:

Pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je revizorski ter svetovalno-analitični postopek, ki skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer je poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih revizorjev.

Podlaga za implementacijo certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so načela in bistvene vsebine standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Dokumentacija razpisa za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v letu 2024 obsega:

NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTACIJE

Prijavitelji lahko vlogo za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec oddajo od 1.3.2024 dalje. Prijavitelji se lahko prijavijo v enega ali več področij certifikata za področni certifikat, ali v vsa področja hkrati za krovni certifikat.

Razpis se za leto 2024 zaključi 31.12.2024. Dokumentacija mora biti oddana na obrazcih, ki so priloga tega razpisa in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v tem razpisu.

Dokumentacija mora biti posredovana po navadni pošti ali v elektronski obliki. Dokumentacija v tiskani obliki se posreduje v zaprti ovojnici. Dokumentacija mora biti poslana na naslov Ekvilib Inštituta, projektna pisarna: Medvedova 28, SI-1000 Ljubljana.

Prijavitelji lahko dokumentacijo v skenirani obliki posredujejo tudi preko e-pošte na naslov certifikatdod@ekvilib.org. Prejetje vloge bo nosilec certificiranja potrdil s posredovanim odgovorom na prejeto sporočilo.

POGOJI ZA PRIJAVO

V postopek za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec se v letu 2024 lahko prijavijo naslednji prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 •  so registrirani in imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 •  imajo najmanj 5 (pet) zaposlenih,
 •  niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji,
 •  spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo.

Ekvilib Inštitut lahko pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, ki bodo odražala stanje na dan oddaje vloge prijavitelja.

Prav tako morajo prijavitelji ob prijavi na javni poziv priložiti še:

 • izpolnjen Uvodni vprašalnik;

STROŠKI POSTOPKA

Strošek pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« za eno področje znaša 4.600,00 EUR- 7.800,00 EUR brez DDV. Strošek krovnega certifikata tako znaša 7.600,00 EUR – 10.800,00 EUR brez DDV. Strošek je odvisen od velikosti prijavitelja.

Strošek pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec vključuje:

 • strošek revizorja v obsegu kot ga predvidevajo ta Pravila,
 • zaključno oceno revizorskega sveta,
 • koordinacijo postopka,
 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti,
 • strokovno evalvacijo in
 • zaključno svečano podelitev pristopnega certifikata.

Strošek certificiranja vsakega dodatnega področja znaša 1.000,00 EUR brez DDV do pridobitve pristopnega certifikata.

Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg svetovanja in se prijavitelju zaračunavajo posebej.

DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije in pojasnila glede javnega poziva in prijave lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na Ekvilib Inštitut, projektna pisarna – Medvedova 28, 1000 Ljubljana.

Kontaktni osebi sta Gašper Zakrajšek, e-pošta: gasper@ekvilib.org ter Petra Hartman, e-pošta: petra@ekvilib.org, telefona 01/ 430 37 51 ali 041 878 131.

Ljubljana, 1.2.2023

Ekvilib Inštitut

Priloge: