Pogosta vprašanja in odgovori

Kakšna je razlika med pristopnim in naprednim certifikatom?

Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov in zaključnega poročila revizorja s strani revizorskega sveta organizacija pridobi pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«. Po pridobitvi pristopnega certifikata se letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z izvedbenim načrtom implementacije. Če so bili cilji doseženi, organizacija pridobi napredni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« (DOD). Odvisno od kvalitete izvedenih aktivnosti, se napredni certifikat deli v tri nivoje: nivo 1, nivo 2 in nivo 3.

Ali je certifikat primeren tudi za manjša podjetja ali javne organizacije?

Da, certifikat je primeren za vsako organizacijo, ki zaposluje vsaj pet (5) zaposlenih in spoštuje veljavno delovno-pravno zakonodajo, ne glede na pravno obliko, velikost, naravo poslovanja ali organiziranost.

Kdaj se lahko podjetje prijavi v postopek pridobivanja certifikata?

Podjetja ali organizacije se lahko v postopek prijavijo kadarkoli v koledarskem letu. V kolikor želi podjetje ali organizacija pridobiti certifikat preko sredstev Evropskega socialnega sklada, pa je za to na voljo sredstev za 200 prijaviteljev v obdobju januar 2020-september 2022. Sredstva so na voljo do zapolnitve mest za kvoto za financiranje v posameznem letu.

Ali mora podjetje pred prijavo že imeti vpeljano družbeno odgovorno strategijo?

Ne, saj preko internega svetovalnega in revizorskega postopka preverimo, kaj se v organizaciji na tem področju že dela, kje so možnosti za izboljšave in naredimo načrt za naprej.

Ali se podeljen certifikat podjetju lahko tudi vzame?

Da, veljavna Pravila in postopek določajo, da se lahko podjetju certifikat v primeru kršitev tudi odvzame. Razlogi za odvzem so na primer stečaj podjetja, pravnomočna obsodba zaradi sistemskega kršenja veljavne delovnopravne zakonodaje, neupoštevanje rokov za oddajo poročil,…

Kdo odloča, ali se certifikat podjetju podeli?

O podelitvi certifikata na predlog revizorja odloča revizorski svet, ki je strokovno in neodvisno telo. Naloga revizorskega sveta je, da pregleda predpisano dokumentacijo in poda končno mnenje o upravičenosti prijavitelja do certifikata.

Kam se lahko pritožim, če menim, da imetnik certifikata ne izvaja certifikata ali krši delovnopravno zakonodajo?

V kolikor menite, da podjetje ne izpolnjuje zavez, ki izhajajo iz postopka certificiranja, lahko pritožbo oddate tukaj: https://certifikatdod.si/kontakt/

Nismo odgovorili na vaše vprašanje?