Učinki certifikata

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec z uporabo načel trajnostnega razvoja, kot so transparentnost, celovitost, soodvisnost, etičnost in uravnoteženost, naslavlja družbene in okoljske izzive ter podjetjem ter organizacijam ponuja ukrepe, ki zmanjšujejo negativne in povečujejo pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje.

Preko ukrepov in izvedenih aktivnosti so učinki certifikata naslednji:

 • Večje zadovoljstvo na delovnem mestu in boljše organizacijske kulture in klime, saj zaposleni lahko usklajujejo zasebno in poklicno življenje v vseh življenjskih obdobjih.
 • Bolj varno in zdravju prijazno delovno okolje: Varno in zdravju prijazno delovno okolje pomeni tudi manj nesreč pri delu, manjše število bolniških odsotnosti, manjša obremenitev za zdravstveni sistem, manjšo stopnja invalidnosti ter splošno boljše počutje vseh v vseh življenjskih obdobjih.
 • Večja delovna vnema in produktivnost: Zaradi lažjega usklajevanja poklica in zasebnega življenja bodo imele različne skupine zaposlenih enake priložnosti za napredovanje. To bo podjetjem omogočilo, da izkoriščajo celotni potencial vseh zaposlenih, kar vodi v bolj kreativne, bolj kvalitetne delovne time, in s tem k bolj konkurenčnemu podjetniškemu okolju.
 • Večja enakopravnost vseh tudi moških in žensk na delovnih mestih, ter na splošno v družbi.
 • Več možnosti za fleksibilne oblike dela.
 • Večje število posameznikov, ki se odločijo za daljše ostajanje na delovnem mestu oz. za daljšo delovno aktivnost tudi po že doseženem 45 letu.
 • Kadrovske službe pridobijo strateško vlogo, kjer bodo pozornost lahko namenjali izkoriščanju potencialov vseh svojih zaposlenih, ter tako sooblikovali poslovno strategijo podjetja.
 • Preko usklajevanja zasebnega in družinskega življenja bodo vplivi vidni v bolj kakovostni oskrbi oseb, ki so potrebne skrbi, predvsem tudi starejše osebe, ki bodo tako deležne bolj aktivnega in zdravega staranja.
 • Z bolj optimalno prerazporeditvijo skrbstvenih obveznosti staršev obeh spolov bodo ti imeli kvalitetnejše družinsko življenje ter s tem celotna njihova družina (tako ožji družinski člani kot širša družinska/socialna mreža).
 • Okolju prijaznejše poslovanje zmanjšuje okoljski odtis podjetja in sledi ciljem trajnostnega razvoja, v času evropskega zelenega prehoda pa prinaša tudi pomembno strateško prednost.

Dolgoročni vplivi certifikata se kažejo v obliki večjega ugleda, večje sprejetosti v skupnosti (social licence to operate), boljšega upravljanja s tveganji in večje konkurenčne prednosti.

Pozitivni učinki vpeljave certifikata:

 • Pridobivanje najboljših kadrov
 • Zadrževanje najboljših kadrov
 • Gradnja blagovne znamke delodajalca
 • Povečan ugled v splošni in poslovni javnosti
 • Večje zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih
 • Večja produktivnost zaposlenih
 • Povečana motivacija za delo
 • Opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
 • Dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja
 • Izboljšana organizacijska klima oziroma delovno okolje
 • Zmanjšanje fluktuacije
 • Zmanjšanje bolniških odsotnosti
 • Identifikacija in odprava tveganj
 • Večja konkurenčnost pri javnih naročilih
Postanite družbeno odgovoren delodajalec in se pridružite naši družini imetnikov