Javni poziv za pridobitev certifikata v 2020

Ekvilib Inštitut objavlja: Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020

 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA:

 Predmet tega poziva je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju: prijavitelji) za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020.

Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« je revizorski ter svetovalno-analitični postopek, ki skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer je poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih revizorjev.

Podlaga za implementacijo certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« so načela in bistvene vsebine standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Metodologijo certifikata je razvil Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata.

Dokumentacija javnega poziva za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020 obsega:

2. POZIVNI ROK TER NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTACIJE PO JAVNEM POZIVU

Prijavitelji na javni poziv lahko vlogo za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec oddajo od 3.2.2020 dalje. Prijavitelji se lahko prijavijo v enega od štirih področij certifikata (področni certifikat) ali v vsa področja (krovni certifikat).

V sofinanciranje bodo uvrščene formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo in sofinanciranje (podrobneje navedene v 4. in 5. poglavju tega poziva) in sicer po vrstnem redu prispetja.

Izbranih bo 100 vlog, od tega do 20 vlog za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega krovnega certifikata, in sicer po vrstnem redu prispetja.

Poziv je omejen in se za leto 2020 zaključi ob zapolnitvi mest. Prijave, ki bodo prispele po zapolnitvi letne kvote za sofinanciranje, se v tem letu ne bodo mogle sofinancirati. Prijavitelji, ki jim sofinanciranje po tem javnem pozivu ne bo odobreno, bodo o tem pisno obveščeni v 8 (osmih) dneh od zapolnitve kvote sofinanciranja. V tem primeru prijavitelj, bodisi nadaljuje postopek pridobitve certifikata v celoti na lastne stroške, bodisi počaka na sofinanciranje postopka v naslednjem koledarskem letu.

V kolikor v tem koledarskem letu prosta kvota za sofinanciranje postopka pridobitve certifikata (tj. 100 vlog za sofinanciranje) ne bo porabljena, se neizkoriščen del kvote lahko prenese v naslednje leto.

Dokumentacija po javnem pozivu mora biti oddana na obrazcih, ki so priloga tega javnega poziva in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v tem javnem pozivu.

Dokumentacija mora biti posredovana po navadni pošti ali v elektronski obliki. Dokumentacija v tiskani obliki se posreduje v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Dokumentacija mora biti poslana na naslov Ekvilib Inštituta, projektna pisarna: Medvedova 28, SI-1000 Ljubljana.

Prijavitelji lahko dokumentacijo v skenirani obliki posredujejo tudi preko e-pošte na naslov certifikatdod@ekvilib.org. Prejetje vloge bo nosilec certificiranja potrdil s posredovanim odgovorom na prejeto sporočilo.

Vloge se bodo odpirale v vrstnem redu kot so bile predložene.

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI POZIV

V postopek za pridobitev sofinanciranja pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec iz sredstev  Evropskega socialnega sklada se v letu 2020 lahko prijavijo naslednji prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so registrirani  in imajo sedež v  Republiki Sloveniji;
 • imajo najmanj 5 (pet) zaposlenih,
 • niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji
 • spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo.

Izpolnjevanje navedenih pogojev bodo prijavitelji potrdili s podpisom odgovorne osebe prijavitelja in žigom na Izjavi prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za prijavo na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020, ki je del dokumentacije javnega poziva. Prijavitelj je na podlagi 211. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) kazensko in materialno odgovoren za podajanje napačnih oziroma neresničnih podatkov.

Ekvilib Inštitut lahko za potrebe javnega poziva pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, ki bodo odražala stanje na dan oddaje vloge prijavitelja.

Prav tako morajo prijavitelji ob prijavi na javni poziv priložiti še:

 • izpolnjeno prijavnico za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020 z osnovnimi podatki prijavitelja,
 • izpolnjen Uvodni vprašalnik,
 • s strani odgovorne osebe prijavitelja parafiran osnutek Pogodbe o vključitvi,
 • podpisano in žigosano Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev za prijavo na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2020

4. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE POSTOPKA PRIDOBITVE PRISTOPNEGA CERTIFIKATA »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC«

Strošek pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« za eno področje znaša 4.600,00 €-7.800 € brez DDV.

Strošek pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« za eno področje vključuje:

 • strošek revizorja v obsegu kot ga predvidevajo Pravila, ki so del prilog k javnemu pozivu;
 • zaključno oceno revizorskega sveta;
 • koordinacijo postopka;
 • diseminacijo postopka/ informiranje javnosti;
 • strokovno evalvacijo in
 • zaključno svečano podelitev pristopnega certifikata.

Strošek certificiranja vsakega dodatnega področja znaša 1000,00 € brez DDV do pridobitve pristopnega certifikata.

Vsi dodatni svetovalni dnevi na željo prijavitelja se smatrajo kot dodaten obseg svetovanja in se prijavitelju zaračunavajo posebej.

Prijaviteljem, izbranim na tem javnem pozivu, se strošek postopka pridobitve pristopnega certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« sofinancira v višini 100 % stroškov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

4.1 ODOBRITEV:

Sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec iz sredstev Evropskega socialnega sklada se bo prijaviteljem odobrilo ob izpolnitvi vseh naslednjih pogojev:

 1. uspešna prijava na javni poziv ter izpolnjevanje vseh pogojev, določenih v 4. točki tega javnega poziva;
 2. prosta letna kvota za sofinanciranje v tekočem letu (100 prijaviteljev);
 3. podpis Pogodbe o vključitvi;

O odobritvi sofinanciranja bo prijavitelj obveščen s Sklepom o izbiri. Prijavitelje, ki jim sofinanciranje v tekočem letu ne bo omogočeno, se o tem obvesti z dopisom v 8 dneh od zapolnitve kvote sofinanciranja. V tem primeru prijavitelj, bodisi nadaljuje postopek pridobitve pristopnega certifikata v celoti na lastne stroške, bodisi počaka na javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec iz sredstev Evropskega socialnega sklada v naslednjem koledarskem letu.

4.2. VIŠINA SOFINANCIRANJA

Prijavitelj je v skladu s Pogodbo št.: C2611-19-783109 o sofinanciranju projekta »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE«, sklenjeno med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ekvilib inštitutom, z dne 10.9.2019, tem javnim pozivom ter ob izpolnjevanju vseh zgoraj navedenih pogojev, upravičen do 100 % deleža sofinanciranja stroška pridobitve pristopnega certifikata, kar znaša med 4.600,00 € in 10.800,00 €. Ta strošek predstavlja namenska sredstva evropske kohezijske politike – javni viri in se sofinancira iz sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 80 % sofinanciranja upravičenih stroškov ter iz sredstev slovenske udeležbe v višini 20 % sofinanciranja upravičenih stroškov.

5. DODATNE INFORMACIJE

Celotna dokumentacija v zvezi z javnim pozivom je na voljo na uradni internetni strani certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (www.certifikatdod.si). Zainteresirani prijavitelji lahko naročijo dokumentacijo tudi pri Ekvilib Inštitutu, Šišenska 89, 1000 Ljubljana.

Vse dodatne informacije in pojasnila glede javnega poziva in prijave lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na Ekvilib Inštitut, projektna pisarna – Medvedova 28, 1000 Ljubljana.

Kontaktni osebi sta Gašper Zakrajšek, e pošta: gasper@ekvilib.org ter Petra Hartman, e pošta: petra@ekvilib.org, telefona 01/ 430 37 51 ali 041 878 131.

6. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI

Prijavitelji, izbrani v okviru tega javnega poziva, morajo zagotoviti, da bodo izpolnjevali zahteve glede informiranja in komuniciranja z javnostmi, skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki so objavljena na: www.eu-skladi.si.

7. HRAMBA DOKUMENTACIJE

Prijavitelji, izbrani v okviru tega javnega poziva, morajo hraniti vso dokumentacijo v zvezi s pridobitvijo pristopnega certifikata najmanj 10 let po zaključku projekta.

8. MEHANIZMI NADZORA

Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani izbranih prijaviteljev, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo instrumenta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo. Izbrani prijavitelj se s podpisom pogodbe zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke. Izbranemu prijavitelju bo podano predhodno naznanilo izvedbe kontrole na kraju samem. Prijavitelj za zagotovitev revizijske sledi hrani dokumentacijo v zvezi s postopkom pridobitve pristopnega certifikata še  10 let po zaključku tega projekta, ter še 10 let po prejetem izplačilu omogoča tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo predmeta te pogodbe pristojnim organom Republike Slovenije in Evropske skupnosti.

Ekvilib Inštitut

Prijavna dokumentacija:

Besedilo Javnega poziva – pdf