O certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec

Oglejte si prezentacijo, kjer je opisan proces certificiranja Družbeno odgovoren delodajalec, ter našo zaključno publikacijo, v kateri lahko najdete poglobljeno diskusijo o učinkih in procesu certificiranja!

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti.

Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. V tem primeru govorimo o dvigu ravni ozaveščenosti o družbeni odgovornosti na vseh ravneh upravljanja.

Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji, vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. Tako se med drugim povečuje pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih, zlasti starejših nad 45 let, kar bo omogočilo dvig delovnega aktivnega prebivalstva.

Bolj zadovoljni zaposleni, aktivnejši zaposleni in večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih pomeni večja uspešnost podjetij ter dvig deleža aktivnega prebivalstva v Sloveniji. S tem vplivamo na bolj polno in zaposlenost ter na bolj dostojno delo za vse generacije in vse ranljive skupine.

Izpostavljeni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so

 • spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega razvoja
 • krepitev družbeno odgovornega upravljanja podjetij in organizacij,
 • izboljšanje delovnih pogojev z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela
 • dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
 • izboljšanje privlačnosti okolja za delo.

Postopek pridobitve Certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Pridobitev certifikata je revizorski in svetovalno-analitični postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje na področju zaposlenih s poudarkom na petih področjih certifikata:

 • Področje 1 – Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu
 • Področje 2 – Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika
 • Področje 3 – Izvajanje aktivnosti za krepitev organizacijske kulture s poudarkom na sodelovanju in komunikaciji z zaposlenimi, razvoju, usposabljanju in prenosu znanja zaposlenih, ter medgeneracijskemu sodelovanju.
 • Področje 4 – Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.
 • Področje 5 – Vpeljevanje ukrepov za okolju prijaznejše poslovanje in trajnostno ter odgovorno rabo naravnih virov.

Skozi predpisan postopek organizacija določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na analizo dejanskega stanja se s pomočjo zunanjega revizorja v organizaciji odločijo za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja na področju odgovornosti do zaposlenih.

Postopek pridobitve certifikata temelji na analizi vrzeli organizacije na izbranem področju s strani različnih deležnikov. Organizacijam pomaga pri razumevanju in vpeljavi družbene odgovornosti na področju zaposlenih v poslovanje. Na podlagi analize se določi naravo vrzeli. Organizacija pridobi pristopni certifikat, če nima velikih vrzeli, sicer pa se ji določi obvezne ukrepe za zapolnitev teh vrzeli.

Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov  in zaključnega poročila revizorja s strani revizorskega sveta organizacija pridobi pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«.

Po pridobitvi pristopnega certifikata se letno ocenjuje, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z izvedbenim načrtom implementacije. Če so bili cilji doseženi, organizacija pridobi napredni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« (DOD). Odvisno od ravni uvedenih ukrepov, se napredni certifikat deli v tri nivoje: nivo 1, nivo 2 in nivo 3.

Napredni certifikat se pridobi za tri leta in se ga obnavlja preko letnih ocen stanja in revizij.

 

Kdo lahko pridobi certifikat

Pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je namenjena vsem podjetjem ter organizacijam, ki so registrirane in s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo več kot 5 zaposlenih, ne glede na panogo poslovanja.

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju:

 • Gašper Zakrajšek, telefon 01/430 37 51, gasper[at]ekvilib.org