Sporočilo za javnost: Več kot 100 prijav za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Podjetja si želijo biti certificirana kot družbeno odgovoren delodajalec: že več kot 100 prijavljenih

Certifikat kot orodje za naslavljanje novih izzivov ob epidemiji koronavirusa – Podjetja in organizacije lahko v letu 2021 pristopijo k certificiranju brezplačno

Ljubljana, 22. aprila 2021 – Za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec so nosilec Ekvilib Inštitut in partnerji projekta GZS, ZDS in ZSSS zabeležili več kot 100 prijav podjetij in organizacij. »Potrebe podjetij od februarja 2020, ko smo prejeli prve prijave, ostajajo enake: od certifikata pričakujejo zunanji mehanizem, ki bo preveril njihove procese, in jim svetoval pri konkretnih izzivih in rešitvah na področju družbene odgovornosti do zaposlenih. Zaradi epidemije koronavirusa pa opažamo velike razlike na določenih področjih, na primer pri delu na domu. Če so prej ta ukrep podjetja uvajala dokaj konzervativno, jih je situacija prisilila, da so v kratkem obdobju naredili velikanski napredek. Zaposleni sedaj pričakujejo, da bo ta fleksibilnost ostala,« izpostavlja Petra Hartman, vodja projekta na Ekvilib Inštitutu. Certifikat, ki ga bo prvih 100 prijaviteljev v letu 2021 prejelo brezplačno, lahko na ključnih področjih odnosa z zaposlenimi pomaga podjetjem tudi pri naslavljanju novih izzivov v času epidemije koronavirusa.

Raziskava o preferencah iskalcev zaposlitve v letu 2020, ki sta jo v Sloveniji izvedla portal MojeDelo.com in družba Boston Consulting Group, kaže, da so Slovenci na prvi mesti med vrednotami postavili dober odnos s sodelavci in usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Po koncu epidemije jih 72 % pričakuje možnost kombiniranja fleksibilnega in stalnega delovnika. Enak odstotek vprašanih je kombinacijo dela na daljavo in na lokaciji opredelilo kot najbolj zaželen način dela. Gre za področja, ki jih naslavlja tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Preko njega podjetja pripravijo načrt implementacije ukrepov za izboljšanje družbene odgovornosti do zaposlenih. Pokriva štiri področja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje ter varnost in zdravje pri delu. Več kot polovica prijavljenih podjetij pa se je odločila za prijavo za krovni certifikat, ki pokriva vsa omenjena področja.

Do danes je pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec prejelo že 24 podjetij. Med zadnjimi prejemniki je družba T-2. »S pridobitvijo certifikata bomo povečali svojo konkurenčnost na trgu telekomunikacij, si kot blagovna znamka pridobivali ugled ter krepili svojo vlogo na trgu delovne sile. Pričakujemo, da nas bo kot družbeno odgovorno podjetje na podlagi pridobljenega certifikata kot tako prepoznavalo tudi širše okolje,« razlaga Erika Kosmač iz Oddelka za upravljanje s človeškimi viri v družbi T-2.V družbi pravijo, da pridobitev certifikata vidijo kot formalno potrditev njihovih vrednot: »Certifikat se nam zdi odlična smernica, katere ukrepe izvajati v podjetju. Služil nam bo tudi kot opomnik, da gre za področja, na katerih moramo ves čas skrbeti za izboljšave.« Med uvedenimi ukrepi naštevajo ureditev posebnih prostorov za sproščanje zaposlenih in spodbujanje prenosa znanja med zaposlenimi. Eden od njihovih večjih ciljev na področju trajnosti pa je brezpapirno poslovanje.

V aprilu so certifikat pridobili tudi v Javnem holdingu Ljubljana. »V družbi družbeno odgovorno delovanje vključujemo v aktivnosti na različnih področji, saj nas ta zavezuje k dejanjem, ki imajo širši družbeni učinek in korist. Z implementacijo ukrepov v okviru certifikata bomo še izboljšali delovne pogoje in fleksibilne oblike organiziranosti dela. Dvigniti želimo raven pozitivne organizacijske klime in delovne kulture ter zmanjšati negativne vplive poslovanja na okolje. Tako smo v postopku certificiranja med drugim implementirali ukrepe spodbujanja pohval in zahval sodelavcem, prilagajanje dela invalidom, priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj pri zaposlovanju ter druge,« izpostavlja Alenka Zlatnar Židan, vodja Službe za kadrovske in splošne zadeve v Javnem holdingu Ljubljana.

»Odzivi podjetij na certificiranje so pozitivni, saj jim certifikat pomaga osvetliti področja, na katerih morajo še okrepiti aktivnosti, po drugi strani pa sistematično izvajati in spremljati že uvedene aktivnosti. Še vedno pa veliko podjetij razume družbeno odgovornost v smislu enkratnih projektov. Manj pa, da je to področje potrebno neprestano nadgrajevati in iskati izboljšave. Zato je smiselno, in preko certifikata tudi obvezno, da podjetje postavi družbeno odgovornost na dnevni red vseh delovnih procesov podjetja preko uvedbe posebnega tima, ki skrbi za to področje. Še posebej v času, ko je manj osebnih stikov in je sodelovanje z zaposlenimi še bolj pomembno. Vemo, kako je v zadnjem letu naraslo število psiholoških stisk, in podjetja morajo še več naporov vlagati v to, da takšne stiske prepoznavajo in se jih zavedajo,« dodaja Petra Hartman.

Temu pritrjuje tudi Petra Tekavec, psihologinja in mednarodna psihoterapevtka, ki izpostavlja, da je breme epidemije koronavirusa večplastno: »Najprej se na individualni ravni vsak posebej srečujemo s svojimi strahovi, nato pa smo se morali prilagoditi novi organizaciji in pogojem dela. Površinsko gledano veliko vodij in podjetij tega ne vidi dramatično. Ne ukvarjajo se s tem, kako je epidemija pravzaprav posegla v vse pore delovanja in da ljudje to še kako občutimo. Zaposleni bi potrebovali, da se to naslovi. S tem bi pomirili njihove občutke zmedenosti in nesigurnosti, ki so značilni pri spremembah.« Dodaja, da so v času dela od doma nujna jasna opredelitev delovnih nalog in odgovornosti, kakovostna komunikacija med sodelavci in nadrejenimi. Pomembni so vodje, ki ljudem prisluhnejo: »S pomanjkanjem teh praks bodo zaposleni izgubljali motivacijo, pripadnost in se tudi ne bodo razvijali. Zato pozdravljam certifikat Družbeno odgovornega delodajalca in podjetja, ki so certifikat že pridobila. To kaže na njihovo zavest in vrednote, da so zaposleni dragoceni in pomembni. Ljudje so tisti, ki oblikujejo podjetja. Če jim pridemo na proti, razumemo njihove stiske in potrebe ter podpremo njihov razvoj, bomo ustvarili pogoje za razcvet tako njihovega talenta kot organizacijskega blagostanja.«


Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Petra Hartman, Ekvilib Inštitut, petra@ekvilib.org ali 01 430 37 51