Sporočilo za javnost: Raziskava med zaposlenimi: Ponosni na svoje družbeno odgovorne delodajalce

Certifikat DOD dodatno motivira k družbeno odgovornem ravnanju – Pričakovanja pri plačah, nagrajevanju, klimi in informiranosti – Pogodba k pristopu sofinanciranega certificiranja z 200. delodajalcem

Ljubljana, 15. junija 2022 – V okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (CDOD) je bila v maju 2022 zaključena evalvacija projekta med zaposlenimi v podjetjih, ki so certifikat DOD že pridobila. Z njo so na Ekvilib Inštitutu, ki je poleg partnerjev GZS, ZDS, in ZSSS nosilec certificiranja, želeli ugotoviti, kakšna je percepcija zaposlenih o posameznih vsebinskih kategorijah in fazah projekta CDOD. Raziskava je pokazala, da so zaposleni ponosni na pridobitev certifikata DOD in se tudi sami trudijo po najboljših močeh prispevati k družbeni odgovornosti.

»Kot ključne koristi za podjetje pri uvajanju certifikata DOD vprašani vidijo predvsem izboljšane pogoje dela, boljši odnos in komunikacijo, medgeneracijsko sodelovanje ter ravnovesje med delom in družino,« povzema rezultate direktor Ekvilib Inštituta Aleš Kranjc Kušlan in dodaja, da so prav te dni podpisali 200.pogodbo s podjetjem Ekoga d.o.o. iz Ljubljane, ki je še upravičeno do sofinanciranja v postopku pridobivanja tega certifikata.

Cenjeno medgeneracijsko sodelovanje

Raziskovane kategorije so bile razdeljene na sledeče sklope: seznanjenost z uvajanjem certifikata, družbena odgovornost, dojemanje izvajanja temeljnih ukrepov in zadovoljstvo zaposlenih z DOD certifikatom. Najboljše ocenjena vsebinska kategorija je bila »družbena odgovornost«. V tem  sklopu je raziskava namreč pokazala, da so zaposleni ponosni, da je njihovo podjetje pridobilo certifikat DOD in da tudi sami po svojih močeh prispevajo k družbeni odgovornosti. »V sklopu kategorije »dojemanje izvajanja temeljnih ukrepov« se izkazuje, da zaposleni cenijo medgeneracijsko sodelovanje in usposabljanje vseh zaposlenih, ne glede na starost,« še pojasnjuje izstopajoče rezultate vodja projekta certifikata DOD na Ekvilib Inštitutu Gašper Zakrajšek. Raziskava je pokazala tudi visoko zadovoljstvo zaposlenih v podjetjih s pridobitvijo certifikata DOD.

Prepoznali mnoge koristi

Zaposleni so pri uvajanju certifikata DOD prepoznali mnoge koristi, kot so izboljšani pogoji dela, boljši odnosi in komunikacija, koristi za vse, tudi zunanje deležnike, medgeneracijsko sodelovanje ter ravnovesje med delom in družino. Kot predloge in pripombe pa so največkrat izpostavili pričakovanja po zvišanju plače, stimulativno nagrajevanje, boljšo klimo ter še večjo informiranost o družbeni odgovornosti in certifikatu.

Sodelovala tretjina zaposlenih v certificiranih podjetjih

»Dejstvo je, da tudi zaposleni v organizacijah in podjetjih, vključenih v proces certificiranja za pridobitev certifikata DOD, v veliki meri prepoznavajo pomen in koristi certificiranja. Raziskava nam je dala odličen vpogled v njihovo percepcijo o posameznih elementih in fazah certificiranja. Tako bomo lahko naredili še nekaj izboljšav na področjih, ki so pokazala pomanjkljivosti in krepili področja, ki so že sedaj močna in priljubljena,« še meni Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

V raziskavo je bilo vključenih skupaj 23 podjetij, od tega 11 takšnih, ki so pridobila krovni certifikat na vseh področjih certificiranja (organizacijsko upravljanje, varnost in zdravje pri delu, medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja) in 12 podjetij, ki imajo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec za eno področje. Tako je svoje mnenje in poglede podalo skupno 1391 zaposlenih, kar predstavlja reprezentativen vzorec in 33 % od vseh zaposlenih v sodelujočih podjetjih vključenih v raziskavo.

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut, gasper@ekvilib.org ali 041 790 397