Sporočilo za javnost: Poslovna ideja je lahko tudi družbena odgovornost-Po raziskavi že dobro prepoznana in uveljavljena

Odstotek vprašanih, ki dobro poznajo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, se je v treh letih povišal kar za 40 odstotnih točk – Štartala kampanja pod sloganom »Novi časi zahtevajo odgovorne odgovore«

 

Ljubljana, 17. marec 2022 – Letos je bila v okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec izvedena III. raziskava v poslovni javnosti o poznavanju družbene odgovornosti in certifikata DOD. Rezultati kažejo, da se je stanje informiranosti in ozaveščenosti podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti, v treh letih močno povečalo. Večina podjetij izvaja vsaj en ukrep s tega področja, največkrat je to varstvo in zdravje pri delu. Kot glavni razlog za izvajanje družbeno odgovornih ukrepov je prepoznano dejstvo, da le to krepi kulturo in ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Pomemben napredek, po rezultatih raziskave in primerjavi med leti, se je izkazal tudi pri večji prepoznavnosti certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v poslovni javnosti. Predvsem se je povišal odstotek tistih, ki certifikat že imajo oziroma so v postopku njegovega pridobivanja.

 

Družbeno odgovorni tudi med epidemijo

»Z raziskavo smo med drugim ugotovili, da se večina podjetij trudi ravnati vedno bolj družbeno odgovorno. Kljub temu, da je bilo poslovanje v zadnjem letu  v veliki meri oteženo zaradi koronavirusa, je večina, kar 82 %, vprašanih, mnenja, da je družbeno odgovorno poslovanje v razmerah ob epidemiji koronavirusa enako pomembno kot pred epidemijo. Od tega jih je kar 68 % ukrepe s področja družbene odgovornosti izvajalo tudi v času epidemije. Gre za pomemben podatek, ki kaže izboljšavo v primerjavi z lanskim letom, ko je za 14 odstotnih točk več podjetij tovrstne aktivnosti v času epidemije popolnoma ukinilo. Upam si trditi, da družbena odgovornost končno postaja vse bolj integrirana v bistvo poslovanja podjetij,« rezultate interpretira Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, ki je poleg partnerjev GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja.

 

Družbeno odgovorne aktivnosti dvigujejo ugled delodajalcu

V letošnji raziskavi je sodelovalo 136 podjetij/organizacij. Večina, 50 %, jih prihaja iz srednje velikih podjetij/organizacij, ki imajo med 51 in 250 zaposlenih. Največ jih deluje na področju zdravstva in socialnega varstva, predelovalne dejavnosti ter drugih dejavnosti. 60 % predstavnikov podjetij trdi, da so dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti. Nihče pa se ni opredelil, da družbene odgovornosti ne pozna. Ukrepi omenjenega področja, ki jih najpogosteje izvajajo, so ukrepi s področja varstva in zdravja pri delu ter usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Sodelujoči kot najpogostejši razlog za izvajanje družbeno odgovornih ukrepov navajajo dejstvo, da ti krepijo kulturo in ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog prepoznali tudi to, da družbeno odgovorna dejanja prispevajo k pridobivanju novih in zadržanju obstoječih zaposlenih.

Večina vprašanih meni, da taki certifikati pomembno vplivajo na ugled podjetja/organizacije. 185 podjetij je certifikat Družbeno odgovoren delodajalec doslej že pridobilo oziroma je v postopku pridobivanja. Za brezplačen pristop k financiranju postopka certificiranja je do izteka projekta na voljo še 15 mest.

 

Dopolnitev ukrepov na področju participacije

Letos so katalog ukrepov na področju organizacijskega upravljanja v certifikatu DOD na pobudo Združenja Sveta delavcev še dopolnili. Predvsem so dodali ukrepe na področju participacije delavcev pri upravljanju podjetja.

»Menimo, da  je participacija delavcev pri upravljanju podjetja ena izmed pomembnih oblik delovanja organizacij, saj lahko pomembno vplivajo na trajnostno delovanje podjetij. Tako smo dopolnili ukrep formiranja predstavništva zaposlenih za sodelovanje z vodstvom ter dodali nekatere popolnoma nove ukrepe, ki naslavljajo vprašanje večje vključenosti zaposlenih pri soupravljanju podjetja. Verjamemo, da ravno povezanost in vključenost zaposlenih in ostalih deležnikov v poslovanje podjetja gradi odporno organizacijo, ki se bolj trdoživo odziva na morebitne zunanje okoljske in družbene spremembe,« pojasnjuje Lucija Glavič, varstvoslovka in strokovna sodelavka na Ekvilib Inštitutu.

 

Najboljša poslovna ideja je družbena odgovornost

V tem mesecu je stekla tudi ozaveščevalna kampanja, ki poteka pod  sloganom »Novi časi zahtevajo odgovorne odgovore«, s katero v Ekvilibu naslavljajo trenutne družbene razmere in probleme delodajalcev in  zaposlenih. Kampanja izpostavlja najboljše ideje podjetij za boljšo motivacijo zaposlenih, saj je prav družbena odgovornost velikokrat tista, ki se izkazuje tudi za dobro poslovno idejo. V kampanji spregovorijo podjetja in organizacije, ki so korake k pridobitvi Certifikata DOD že storila. V podjetju Rižanski vodovod Koper, kjer so certifikat že prejeli, na primer izpostavljajo, da z namenom družbeno odgovornega ravnanja financirajo tudi športne aktivnosti in program odvajanja od kajenja. V Telekomu Slovenije aktivno delujejo pri preprečevanju izgorelosti ter omogočajo gibljiv delovni čas, medtem ko so v TIK d.o.o. Kobarid uvedli  rotacijo zaposlenih ter pregled ergonomije delovnih mest. Tudi v Termoelektrarni Brestanica se zavedajo, da dobro vzdušje v podjetju ni samoumevno in zahteva pozornost vodstva, zato so sprejeli mnoge ukrepe s področja družbeno odgovornega delovanja, kot so pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev, zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov, sodelovanje zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu in varčna osvetlitev. V podjetju Geaprodukt bi certifikat DOD priporočili tudi drugim, saj skozi postopek njegovega pridobivanja podjetje obravnava izzive, ki se tičejo sodobne družbe, hkrati pa spoznava tudi svoje priložnosti. »Vsekakor so dobri odnosi z zaposlenimi osnova za reševanje situacij v katerih se znajde podjetje in niso ravno prijetne. Medsebojno zaupanje in spoštovanje je dobra popotnica za reševanje kriz,« so še izpostavili v podjetju Geaprodukt, kjer so k certifikatu pristopili v letošnjem letu.

 

Več o raziskavi: https://certifikatdod.si/povzetek-rezultatov-iii-raziskave-v-poslovni-javnosti-2/

 

Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut, gasper@ekvilib.org ali 041 878 131