Sporočilo za javnost: 62 podjetij in organizacij prejelo pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Laško, 14. september 2021  – Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime za večje zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen se odločajo za različne ukrepe, s katerimi krepijo družbeno odgovorno delovanje. Med njimi je tudi 62 podjetij in organizacij, ki so se lani in letos prijavila v postopek certificiranja za pridobitev pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Nosilec projekta, Ekvilib Inštitut, in partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, so jim sinoči na slovesni prireditvi v Laškem podelili omenjeni certifikat. Na današnjem letnem srečanju pa imetniki certifikatov razpravljajo o vodenju, odnosih in zdravju na delovnem mestu v razmerah epidemije koronavirusa, o hibridnem delu v praksi ter si izmenjujejo izkušnje ob primerih dobrih praks.

Na podelitvi certifikatov je bil navzoč tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je ob tej priložnosti čestital prejemnikom certifikata in med drugim izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusa. Po njegovih besedah bodo družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, nedvomno lažje in hitreje premagala tako številne družbene izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile ipd., kot tudi težave, ki jih prinaša epidemija. ”Težavna obdobja je lažje uspešno premagovati skupaj in s sledenjem dobrim zgledom,” je dejal minister. Ukrepi, ki jih sprejemajo podjetja in organizacije, imetniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, lahko pomembno prispevajo h krepitvi pozitivnih odnosov med zaposlenimi in k učinkovitemu skupnemu reševanju izzivov trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti, pa tudi k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti zaposlenih.

Petra Hartman, vodja projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, je v svojem nagovoru spomnila, da se uspešnost podjetij najpogosteje meri zgolj z bilancami in poslovnimi izidi, pozablja pa se na vidik, kako se podjetja spopadajo z okoljskimi in družbenimi izzivi. ”Kako skrbijo za okolje, v katerem delujejo, kako jim je mar za zaposlene, ki vsak dan stopijo skozi vrata podjetja, in kako so povezani s skupnostjo, katere del so. Vemo, da je v današnjih časih teh izzivov ogromno, in prav je, da podjetja vidijo družbeno odgovornost ne samo kot zmanjševanje svojih negativnih vplivov, ampak predvsem kot način, kako lahko aktivno prispevajo k temu, da bosta tako naše okolje kot družba zdrava, vitalna in ohranjena za nas in vse generacije, ki prihajajo za nami,” je poudarila Petra Hartman.

V podjetju Fraport Slovenija, ki je med prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, so se za pristop k certifikatu odločili prav v času pandemije, ko je letalstvo ena od najbolj prizadetih panog. Kot pojasnjuje glavni poslovodni direktorja podjetja Zmago Skobir, skušajo s številnimi družbeno odgovornimi projekti in dejanji z umetniško-kulturnega, športnega in humanitarnega področja izkazovati predanost k trajnostnemu razvoju in delovanju v skladu z normami družbeno odgovornega poslovanja. ”Prav v obdobju kriz je vloga delodajalca, kot skrbnega, čutečega in odgovornega partnerja zaposlenim, še toliko pomembnejša. Konkretna zdravstvena kriza je na globalni ravni rezultirala tudi v socialno krizo in odgovornost nas delodajalcev je, da zaposlenim v tako spremenjenih razmerah nudimo vso podporo in pomoč”, pojasnjuje Skobir in dodaja, da je letalska industrija terjala neobvladljive usode številnih zaposlenih, ki so ostali brez zaposlitve. Družbeno odgovorni delodajalci poskušajo ohranjati posluh do zaposlenih, izkazovati solidarnost in skrb za njihovo blaginjo, hkrati pa zagotavljati potrebno varnost za obstoječa delovna mesta. V Zavarovalnici Generali so zaposleni na vrhu pomembnosti, pravi vodja kadrovskih projektov Vlasta Lenardič. Zato že vrsto let izvajajo ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, za boljše psihofizično počutje na delovnem mestu ipd. V času epidemije so zaposlene opolnomočili za opravljanje dela od doma, obenem pa so zaradi pomanjkanja pristnih in neposrednih človeških odnosov vzpostavili tudi številne aktivnosti za ohranjanje medsebojne povezanosti kljub fizični distanci zaposlenih. V storitvenem in invalidskem podjetju Ozara pozitivne učinke ukrepov, ki jih prinaša certifikat, prepoznavajo pri večjem zadovoljstvu, pripadnosti in zavzetosti ter manjši fluktuaciji in absentizmu zaposlenih. Poleg tega, kot pojasnjuje vodja kadrovske službe Jovita Kovačič, certifikat vpliva tudi na večji ugled v splošni in poslovni javnosti, gradnji blagovne znamke, večji produktivnosti in motivaciji zaposlenih ter zavedanju vodstva in zaposlenih o pomenu družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Po besedah Mitje orenščka, izvršnega direktorja GZS, se podjetja in organizacije vse bolj zavedajo, da je družbena odgovornost pomemben dejavnik pri dobrih medsebojnih odnosih v podjetju in da pozitivno vpliva tudi na zaposlovanje novih sodelavcev. “Družbeno odgovornim podjetjem se krepi blagovna znamka, kar pozitivno vpliva na odziv zunanjih deležnikov in poslovnih partnerjev, predvsem mladi pa vedno bolj izbirajo svoje delodajalce tudi na osnovi družbene odgovornosti podjetij. Družbeno odgovorna podjetja se pohvalijo z visoko stopnjo pripadnosti svojih zaposlenih, vključenost in pripadnost pa pozitivno vplivata na motivacijo, zavzetost ter inovativnost in kreativnost zaposlenih. Hkrati se zmanjšuje absentizem in fluktuacija,” je izpostavil in dodal, da je družbeno odgovornost potrebno živeti.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec preko nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju, nediskriminaciji, ter etičnem vodenju. Med dosedanjimi prejemniki certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so zelo raznolika podjetja in organizacije: od najmanjših s 5 zaposlenimi, pa do največjih s preko 1300 zaposlenimi. Delujejo v desetih slovenskih regijah in v zelo različnih panogah: od izobraževanja, komunale, proizvodnje, prehrambne industrije, socialnega varstva, informatike, čiščenja, odvetništva itd.

Prejemniki pristopnega certifikata: 3fs d.o.o., Agencija za zavarovalni nadzor, B. Rajtmajer d.o.o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Bormia d.o.o., Celovite storitve d.o.o., Cleaning d.o.o., CUDV Radovljica, Dhimahi d.o.o., E3plus s.p., EES Sistemi d.o.o., Elementum – Ag d.o.o., Energija plus d.o.o., ePosavje Media d.o.o., ETA Cerkno d.o.o, Fraport Slovenija d.o.o., GateHub d.o.o., Generali zavarovalnica d.d., Gitri d.o.o., Gorenjska banka d.d., Hortikultura Brežice d.o.o., INR d.o.o., Javne službe Ptuj d.o.o., Javni holding Ljubljana d.o.o., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Komunala Brežice d.o.o., Kostak d.d., Kostak GIP d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.o.o., Lomas Ljubljana d.o.o., Makom trgovina d.o.o., MPI Vrelec d.o.o., Narayan d.o.o., NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., Odvetniška pisarna Senica & partnerji d.o.o., Our Space Appliances d.o.o., Ozara d.o.o., Ozara ZC d.o.o., Pletilstvo Petra Ocvirk s.p., Pomgrad – CP d.d., Pomgrad – GM d.o.o., Pomgrad – TAP d.o.o., Pomgrad VGP d.d., Pomgrad d.d., Saubermacher – komunala Murska Sobota d.o.o., SMT d.o.o., Snaga d.o.o., Socialnovarstveni zavod Taber, Sovita d.o.o., STO Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma, Stroka informatika d.o.o., T-2 d.o.o., Valina Care d.o.o., Valina upravljanje d.o.o., Valina varovanje d.o.o., Valina d.o.o, VDC Tončke Hočevar, VIRS d.o.o., Zdravstveni dom Radeče, Združenje DrogArt, Združenje Sazas k.o.

Foto: Matic Kremžar