Povzetek rezultatov raziskave v poslovni javnosti

Ekvilib Inštitut je v letu 2019 zasnoval nov certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), katerega osrednji namen je skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje gospodarskih in negospodarskih subjektov v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Ob vzpostavitvi certificiranja v Sloveniji smo skupaj s partnerji projekta, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, v januarju in februarju 2020 izvedli raziskavo v poslovni javnosti. V njej smo pridobili 266 v celoti izpolnjenih anket.

Z raziskavo smo želeli preveriti informiranost in ozaveščenost podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti.

Povzetek glavnih ugotovitev raziskave

Skoraj polovica (48 %) predstavnikov sodelujočih podjetij/organizacij pravi, da so pri njih dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti. 43 % jih meni, da ima njihovo podjetje/organizacija osnovno razumevanje koncepta družbene odgovornosti. Le 1 % jih pojma družbene odgovornosti sploh ne pozna.

Vsi vprašani izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Poleg tega so najpogosteje izvajane aktivnosti še:

  • izvajanje ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ki jih izvaja 84 % vprašanih podjetij/organizacij,
  • oblikovanje izdelkov oz. storitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja ter izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (82 %),
  • najredkeje pa se podjetja/organizacije poslužujejo izvajanja izobraževanj (delavnic, predavanj) na temo družbene odgovornosti za zaposlene (33 %).

Sodelujoči v raziskavi so mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu podjetja/organizacije. Nekoliko manj se strinjajo, da pomembno prispevajo h krepitvi zaupanja deležnikov organizacije in h kredibilnosti podjetja/organizacije. Respondenti so v povprečju skeptični oz. skoraj popolnoma nevtralni do trditve, da takšni certifikati pomembno prispevajo k dobičkonosnosti podjetja/organizacije.

Med vsemi podjetji/organizacijami jih je polovica v preteklosti pridobila certifikat Družini prijazno podjetje. Skoraj tretjina (28 %) podjetij/organizacij pa je doslej  pridobila vsaj eno nagrado oz. certifikat s področja družbene odgovornosti.

Najpomembnejši razlog, da se v podjetjih/organizacijah lotevajo izvajanja ukrepov s področja družbene odgovornosti je dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo podjetja/organizacije ter ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog vprašani prepoznali tudi to, da z družbeno odgovornimi dejanji podjetje/organizacija prispeva k večanju motivacije zaposlenih. Najmanj se strinjajo s trditvijo, da so družbeno odgovorna dejanja pomemben dejavnik pridobivanja novih zaposlenih.

Večina (36 %) od 266 sodelujočih v anketi sicer prihaja iz srednje velikih podjetij/organizacij, ki imajo med 51 in 250 zaposlenih. Povečini delujejo na področju predelovalnih dejavnost (17 %) ter na področju zdravstva in socialnega varstva (15 %). Večina anketiranih je v zasebni lasti (57 %).