Povzetek rezultatov III. raziskave v poslovni javnosti

Ekvilib Inštitut je v letu 2019 zasnoval certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), katerega osrednji namen je skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje gospodarskih in negospodarskih subjektov v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Po drugem letu podeljevanja certifikata smo izvedli še zadnjo, III. raziskavo v poslovni javnosti, ki je potekala v času od 5. januarja do 28. februarja 2022. Analizo raziskave smo izvedli na vzorcu 136 v celoti izpolnjenih anket. Rezultate raziskave smo primerjali tudi z lansko, II. izvedeno raziskavo (2021) in predlansko, I. izvedeno raziskavo v poslovni javnosti (2020).

Raziskava je zajemala kratek anketni vprašalnik s 13 vprašanji, ki so se nanašala na družbeno odgovornost podjetij/organizacij. Z njo smo želeli preveriti informiranost in ozaveščenost podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti. Preverili smo tudi njihov odnos do družbeno odgovornega poslovanja v času epidemije koronavirusa ter njihovo poznavanje certifikata DOD in pripravljenost pridobiti ta certifikat.

Odgovore na anketni vprašalnik smo prejemali preko spletnega orodja 1ka.si. Ker smo želeli pridobiti odgovore poslovne javnosti, torej slovenskih podjetij in organizacij, so anketo distribuirali po svojih adremah partnerji projekta, Ekvilib Inštitut, Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije.

V obdobju zbiranja podatkov smo prejeli 237 odgovorov, od tega smo zabeležili 200 ustreznih enot, 136 respondentov pa je vprašalnik izpolnilo v celoti. Tiste, ki vprašalnika niso izpolnili v celoti, smo odstranili. Končni vzorec (N) tako znaša 136 polno izpolnjenih ustreznih enot, ki predstavljajo reprezentativen vzorec. Na podlagi teh podatkov smo izvedli analizo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

 

Povzetek rezultatov III. raziskave v poslovni javnosti

Večina (50 %) od 136 sodelujočih v anketi prihaja iz srednje velikih podjetij/organizacij, ki imajo med 51 in 250 zaposlenih. Največ jih deluje na področju drugih dejavnosti  (24 %). Sledijo zdravstvo in socialno varstvo (14 %) ter predelovalne dejavnosti (13 %). Večina anketiranih je v zasebni lasti (65 %).

Več kot polovica (60 %) predstavnikov sodelujočih podjetij/organizacij trdi, da so pri njih dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti. Nobeno podjetje/organizacija se ni opredelilo, da pojma družbene odgovornosti sploh ne pozna. Ob tem skoraj vsi (99 %) vprašani izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer zagotovo ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Poleg tega so najpogosteje izvajane aktivnosti še:

  • izvajanje ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ki jih izvaja 92 % vprašanih podjetij/organizacij,
  • izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (88 %),
  • 86 % podjetij ima storitve in izdelke skladne s smernicami trajnostnega razvoja,
  • Najredkeje, vendar še vedno pogosto in teh je krepko več kot polovica, pa imajo podjetja/organizacije zastavljeno strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (63 %).

 

Med vsemi podjetji/organizacijami jih je več kot polovica v preteklosti pridobila certifikat Družini prijazno podjetje (54 %). 87 % podjetij/organizacij pa je doslej pridobilo vsaj eno nagrado oz. certifikat s področja družbene odgovornosti.

Sodelujoči v raziskavi so mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu podjetja/organizacije. Nekoliko manj se strinjajo, da tovrstne nagrade oz. certifikati pomenijo strokovno priznanje izvajanju ukrepov s področja družbene odgovornosti. V enaki meri menijo, da takšni certifikati in nagrade pomembno prispevajo h kredibilnosti podjetja/organizacije. Poleg tega več vprašanih zaupa certifikatom s področja družbene odgovornosti kot ne zaupa.

Najpomembnejši razlog, da v podjetjih/organizacijah izvajajo ukrepe na področju družbene odgovornosti, je dejstvo, da le-ta po mnenju anketiranih krepi kulturo podjetja/organizacije ter ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Poleg tega so vprašani kot pomemben razlog prepoznali tudi to, da z družbeno odgovornimi dejanji podjetje/organizacija prispeva k pridobivanju novih zaposlenih, večanju motivacije zaposlenih, ter zadržanju obstoječih zaposlenih.

Velika večina (kar 82 %) vprašanih podjetij/organizacij meni, da je družbeno odgovorno poslovanje v razmerah ob epidemiji koronavirusa enako pomembno kot pred epidemijo.

Kar 68 % je tudi v času epidemije izvajalo ukrepe in aktivnosti s področja družbene odgovornosti.

52 % sodelujočih v raziskavi je certifikat Družbeno odgovoren delodajalec že prejelo oziroma so v postopku pridobivanja. 27 % jih je za certifikat že slišalo, ampak ga ne poznajo dobro, 18 % pa jih je za certifikat že slišalo in ga dobro poznajo. Le 2 % vprašanih certifikata ne pozna.

 

Primerjava rezultatov I., II. in III. raziskave v poslovni javnosti

a)      Demografski podatki

V I. raziskavi v poslovni javnosti je sodelovalo 266 podjetij/organizacij, v II. raziskavi 134, v III. pa 136 podjetij/organizacij. V vseh treh izvedbah raziskave je večina podjetij prihajala iz srednje velikih podjetij/organizacij (2020: 39 %, 2021: 27 %, 2022: 50%), ki imajo med 51 in 250 zaposlenih. Povečini so delovala na področju predelovalnih dejavnost (2020 in 2021: 17 %, 2022: 13 %) ter na področju zdravstva in socialnega varstva (2020: 15 %, 2021: 13 %, 2022: 14 %), pri II. in III. raziskavi pa tudi iz drugih dejavnosti (2021: 14 %, 2022: 24 %), ter so bila večinoma v zasebni lasti (2020: 57 %, 2021: 63 %, 2022: 65 %).

 

b)     Poznavanje koncepta družbene odgovornosti

Tako v I. kot v II. in III. raziskavi v poslovni javnosti je večina (2020: 48 %, 2021: 49 %, 2022: 60 %), vprašanih odgovorila, da so pri njih dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti. V letu 2020 je 1 % vprašanih odgovorilo, da pojma družbene odgovornosti sploh ne pozna, v letu 2021 in 2022 se za ta odgovor ni opredelil nihče od vprašanih. Tako lahko opazimo vedno večjo poznavanje pojma družbene odgovornosti skozi leta.

 

c)      Ukrepi s področja družbene odgovornosti

Prav tako večina (2020: 100 %, 2021 in 2022: 99 %) vprašanih v vseh treh anketah trdi, da izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Poleg tega so najpogosteje izvajane aktivnosti še izvajanje ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (2020: 84 %, 2021: 93 %, 2022: 92 %), ter izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (2020 in 2021: 82 %, 2022: 88 %). V letu 2020 in 2022 je bilo med najpogostejšimi družbeno odgovornimi aktivnostmi tudi oblikovanje izdelkov oz. storitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja (2020: 82 %, 2022: 86 %), v letu 2021 pa je bil na tretjem mestu med ukrepi najpogostejši kodeks etike (79 %). Redko se podjetja/organizacije odločajo za izvajanje izobraževanj (delavnic, predavanj) na temo družbene odgovornosti za zaposlene (2020: 33 %, 2021: 36 %, 2022: 64 %), poleg tega pa imajo vprašani v 2022 najredkeje strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (63%). V letu 2022 se je, kljub temu, da še vedno ostaja na predzadnjem mestu, izvajanje predavanj in delavnic na temo družbene odgovornosti za zaposlene močno izboljšalo in sicer za 31 odstotnih točk v primerjavi s prvim letom. V letih 2020 (12 %) in v letu 2021 (13 %) primerljiv odstotek organizacij izvaja vseh 10 v vprašalniku naštetih ukrepov s področja družbene odgovornosti, odstotek v 2022 pa je že mnogo višji – kar 32% organizacij izvaja vseh 10 ukrepov. V prvih dveh letih raziskave je skoraj polovica (2020: 49 %, 2021: 48 %) vprašanih izvajala vsaj 8 ukrepov ali več, v letu 2022 pa vsaj 8 ukrepov ali več izvaja kar 66% vprašanih.

 

d)   Certifikati/nagrade s področja družbene odgovornosti

Med vsemi podjetji/organizacijami, ki so sodelovala v I., II. in III. raziskavi, jih je polovica ali več v preteklosti že pridobila certifikat Družini prijazno podjetje (2020: 50 %, 2021: 58 %, 2022: 54 %). Po pogostosti sledi certifikat za vodenje kakovosti ISO 9001 (2020: 44 %, 2021: 51 %, 2022: 52 %). Skozi leta se je precej povečalo število podjetij, ki so prejela vsaj eno izmed nagrad oz. certifikatov s področja družbene odgovornosti, v letu 2020 je to bila skoraj tretjina (28 %) vprašanih, v 2021 81 %, v 2022 pa kar 87 % sodelujočih v raziskavi. Med najmanj pogosto prejetimi v letih 2020 in 2021 ostajajo nagrada Horus, naziv Ugledni delodajalec in certifikat Za družbeno odgovorno podjetje, v letu 2022 pa certifikat Work&Life balance, nagrada Horus in nagrada Zlata nit.

 

Sodelujoči v vseh treh raziskavah so mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu podjetja/organizacije. Nekoliko manj se strinjajo, da pomembno prispevajo h krepitvi zaupanja deležnikov organizacije in h kredibilnosti podjetja/organizacije. Vprašani v večini nimajo mnenja glede trditve, da certifikati/nagrade prispevajo k dobičkonosnosti podjetja/organizacij. Hkrati pa več vprašanih zaupa certifikatom s področja družbene odgovornosti kot ne zaupa.

 

e)      Razlog za izvajanje ukrepov družbene odgovornosti

Vprašani v vseh treh raziskavah so si tudi enotni glede najpomembnejšega razloga, da se v podjetjih/organizacijah poslužujejo ukrepov izvajanja družbene odgovornosti. To je zanje dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo podjetja/organizacije ter ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog prepoznali tudi to, da z družbeno odgovornimi dejanji podjetje/organizacija prispeva k večanju motivacije zaposlenih. V enaki meri so v III. prepoznali tudi, da so družbeno odgovorna dejanja pomembna za pridobivanje novih in zadržanje obstoječih zaposlenih.

 

f)       Prepoznavnost certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Rezultati raziskav kažejo, da se je pomembno povečala prepoznavnost certifikata, ki je vsako leto višja. Večina vprašanih v I. in II. raziskavi je za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec že slišala, vendar ga ne poznajo dobro. V III. raziskavi  pa je večina vprašanih certifikat že prejela ali pa bila v njegovem pridobivanj. Odstotek tistih, ki so za certifikat že slišali, vendar ga ne poznajo dobro je padel iz 67 % v 2020 na 49 % v 2021 in na 27 % v 2022. Torej se je podrobno poznavanje certifikata v treh letih izboljšalo za kar 40 odstotnih točk. Že v II. raziskavi se je povečal odstotek tistih, ki so za certifikat slišali in ga dobro poznajo – iz 14 % na 22 %. Ta odstotek se je v III. sicer znižal na 18 %, saj se je velik delež vprašanih prestavil med tiste, ki certifikat že imajo. Prav tako se je v treh letih pomembno izboljšal odstotek tistih, ki certifikata ne poznajo – v raziskavi leta 2020 ga ni poznalo 19 % vprašanih, v 2021 je bilo takih  le še 3 % in v 2022 2 %, kar pomeni , da se je poznavanje certifikata izboljšalo za 17 odstotnih točk v primerjavi s prvim letom. V letu 2021 je poleg tega 26 % vprašanih že pridobilo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec oz. so v postopku njegove pridobitve, v letu 2022 ta delež znaša že 52 %.

 

V letu 2020 65 % vprašanih ni bilo odločenih, če bi želeli pridobiti certifikat, v 2021 je odstotek takšnih 38 %, v 2022 pa 27 %. V 2020 ga je 23 % želelo pridobiti, v 2021 se je za ta odgovor odločilo 20 % vprašanih, v 2022 pa 10 %. Razlog, da se je v 2022 manj vprašanih opredelilo, da želijo pridobiti certifikat je v tem, da več kot polovica vprašanih certifikat že ima oziroma je v postopku njegove pridobitve. V 2020 12 % vprašanih ni želelo pridobiti certifikata, v 2021 15 %, v letu 2022 pa le 4 %.