Povzetek rezultatov II. raziskave v poslovni javnosti

Ekvilib Inštitut je v letu 2019 zasnoval certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (DOD), katerega osrednji namen je skozi zastavljene aktivnosti celovito izboljšati družbeno odgovorno upravljanje gospodarskih in negospodarskih subjektov v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Po prvem letu podeljevanja certifikata smo skupaj s partnerji projekta, Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, v januarju in februarju 2021 izvedli II. raziskavo v poslovni javnosti. V njej smo pridobili 134 v celoti izpolnjenih anket.

Z raziskavo smo želeli preveriti informiranost in ozaveščenost podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti. Preverili smo tudi njihov odnos do družbeno odgovornega poslovanja v času epidemije koronavirusa ter njihovo poznavanje certifikata DOD.

Pregled odgovorov I. in II. raziskave v poslovni javnosti kaže, da je stopnja informiranosti in ozaveščenosti podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti še vedno zelo visoka. Obe raziskavi sta pokazali, da kar polovica vprašanih dobro pozna pojem družbene odgovornosti in izvaja najmanj en ukrep s tega področja – to je varstvo in zdravje pri delu, skoraj polovica pa jih izvaja 8 ali več ukrepov. Poleg tega se močno strinjajo, da je glavni razlog za izvajanje družbeno odgovornih ukrepov dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo podjetja/organizacije ter ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Bistveni napredek po rezultatih raziskave in primerjavi med letoma pa kaže predvsem večjo stopnjo prepoznavnost certifikata Družbeno odgovoren delodajalec v poslovni javnosti kot leto prej. Odstotek tistih, ki dobro poznajo certifikat se je povečal iz 14 % na 22%, iz 19 % na 3 % pa se je zmanjšal odstotek tistih, ki za certifikat še niso slišali.

Povzetek rezultatov II. raziskave v poslovni javnosti

Skoraj polovica (49 %) predstavnikov sodelujočih podjetij/organizacij pravi, da so pri njih dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti. 44 % jih meni, da ima njihovo podjetje/organizacija osnovno razumevanje koncepta družbene odgovornosti, 7 % pa, da so za družbeno odgovornost sicer že slišali, a ne vedo, kaj pomeni. Nobeno podjetje/organizacija se ni opredelila, da pojma družbene odgovornosti ne pozna.

Ob tem skoraj vsi (99 %) vprašani izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer zagotovo ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Poleg tega so najpogosteje izvajane aktivnosti še:

  • izvajanje ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ki jih izvaja 93 % vprašanih podjetij/organizacij,
  • izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (82 %),
  • 79 % podjetij ima kodeks etike,
  • najredkeje pa se podjetja/organizacije poslužujejo izvajanja izobraževanj (delavnic, predavanj) na temo družbene odgovornosti za zaposlene (36 %).

Sodelujoči v raziskavi so mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu podjetja/organizacije. Nekoliko manj se strinjajo, da tovrstne nagrade oz. certifikati pomenijo strokovno priznanje izvajanju ukrepov s področja družbene odgovornosti. V enaki meri menijo, da takšni certifikati in nagrade pomembno prispevajo h krepitvi zaupanja deležnikov organizacije, kot so na primer kupci, poslovni partnerji in zaposleni. Poleg tega več vprašanih zaupa certifikatom s področja družbene odgovornosti kot ne zaupa.

Med vsemi podjetji/organizacijami jih je več kot polovica v preteklosti pridobila certifikat Družini prijazno podjetje (58 %). 81 % podjetij/organizacij pa je doslej pridobila vsaj eno nagrado oz. certifikat s področja družbene odgovornosti.

Najpomembnejši razlog, da v podjetjih/organizacijah izvajajo ukrepe na področju družbene odgovornosti, je dejstvo, da po mnenju anketiranih krepijo kulturo podjetja/organizacije ter ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Poleg tega so vprašani kot pomemben razlog prepoznali tudi to, da z družbeno odgovornimi dejanji podjetje/organizacija prispeva k večanju motivacije zaposlenih.

Velika večina (90%) vprašanih podjetij/organizacij meni, da je družbeno odgovorno poslovanje v razmerah ob epidemiji koronavirusa enako pomembno kot pred epidemijo. Ob tem 53 % vprašanih meni, da je trenutno družbeno odgovorno poslovanje še bolj pomembno. 27 % vprašanih v letu 2020 družbeno odgovornih aktivnosti ni izvajalo, saj so se posvečali reševanju poslovanja, večina (58 %) pa je v lanskem letu izvedla manjše število druženo odgovornih aktivnosti kot v letu 2019. Iz odgovorov lahko sklepamo, da podjetja/organizacije menijo, da je družbeno odgovorno poslovanje pomembno, vendar so v letu ob epidemiji aktivnosti zreducirali, saj so bili fokusirani na ukrepe povezane s preprečevanjem in širjenjem epidemije oz. reševanje poslovanja.

49 % sodelujočih v raziskavi je za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec že slišalo, vendar ga ne poznajo dobro, 22 % jih je za certifikat že slišalo in ga dobro pozna. 26 % vprašanih je že pridobilo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec oz. so v postopku njegove pridobitve. Le 3 % vprašanih certifikata ne pozna.

Večina (37 %) od 134 sodelujočih v raziskavi sicer prihaja iz srednje velikih podjetij/organizacij, ki imajo med 51 in 250 zaposlenih. Največ jih deluje na področju zdravstva in socialnega varstva (17 %). Sledijo druge dejavnosti (14 %) ter predelovalne dejavnosti (13 %). Večina anketiranih je v zasebni lasti (63 %).

Primerjava rezultatov I. in II. raziskave v poslovni javnosti

Poznavanje koncepta družbene odgovornosti

Tako v I. kot v II. raziskavi v poslovni javnosti je večina (skoraj polovica – 2020: 48 %, 2021: 49 %), vprašanih odgovorila, da so pri njih dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti. V letu 2020 je le 1 % vprašanih odgovorilo, da pojma družbene odgovornosti sploh ne pozna, v letu 2021 se za ta odgovor ni opredelil nihče od vprašanih.

Ukrepi s področja družbene odgovornosti

Prav tako večina (2020: 100 %, 2021: 99 %) vprašanih v obeh anketah trdi, da izvajajo vsaj en ukrep s področja družbene odgovornosti, in sicer večina ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Poleg tega so najpogosteje izvajane aktivnosti še izvajanje ukrepov s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (2020: 84 %, 2021: 93 %), ki jih glede na II. raziskavo izvaja za 9 odstotnih točk več vprašanih, ter izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (v obeh anketah 82 %). V letu 2020 je bilo med najpogostejšimi družbeno odgovornimi aktivnostmi tudi oblikovanje izdelkov oz. storitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja (82 %), v letu 2021 pa je bil na tretjem mestu med ukrepi najpogostejši kodeks etike (79 %). Najredkeje se podjetja/organizacije odločajo za izvajanje izobraževanj (delavnic, predavanj) na temo družbene odgovornosti za zaposlene (2020: 33 %, 2021: 36 %). Prav tako primerljiv odstotek podjetij/organizacij, v 2020 12 %, v 2021 13 %, izvaja vseh 10 v vprašalniku naštetih ukrepov s področja družbene odgovornosti, skoraj polovica (2020: 49 %, 2021: 48 %) pa izvaja vsaj 8 ukrepov ali več.

Certifikati/nagrade s področja družbene odgovornosti

Med vsemi podjetji/organizacijami, ki so sodelovala v I. in II. raziskavi, jih je polovica ali več v preteklosti že pridobila certifikat Družini prijazno podjetje (2020: 50 %, 2021: 58 %). Po pogostosti sledi certifikat za vodenje kakovosti ISO 9001 (2020: 44 %, 2021: 51 %). Precej pa se je povečalo število podjetij, ki so prejela vsaj eno izmed nagrad oz. certifikatov s področja družbene odgovornosti. V letu 2020 je to bila skoraj tretjina (28 %) vprašanih, v 2021 pa kar 81 % sodelujočih v raziskavi.

Sodelujoči tako v I. kot v II. raziskavi so mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu podjetja/organizacije. Nekoliko manj se strinjajo, da pomembno prispevajo h krepitvi zaupanja deležnikov organizacije in h kredibilnosti podjetja/organizacije. Vprašani v večini nimajo mnenja glede trditve, da certifikati/nagrade prispevajo k dobičkonosnosti podjetja/organizacij. Hkrati pa več vprašanih zaupa certifikatom s področja družbene odgovornosti kot ne zaupa.

Razlog za izvajanje ukrepov družbene odgovornosti

Vprašani v I. in II. raziskavi so si tudi enotni glede najpomembnejšega razloga, da se v podjetjih/organizacijah poslužujejo ukrepov izvajanja družbene odgovornosti. To je zanje dejstvo, namreč da družbena odgovornost krepi kulturo podjetja/organizacije ter ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog prepoznali tudi to, da z družbeno odgovornimi dejanji podjetje/organizacija prispeva k večanju motivacije zaposlenih.

Prepoznavnost certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Rezultati in primerjava obeh raziskav kažejo, da se je pomembno povečala prepoznavnost certifikata. Večina vprašanih v obeh raziskavah je za certifikat Družbeno odgovoren delodajalec že slišala in ga poznajo bolje kot prej, saj se je v II. raziskavi iz 14 % na 22 %.  povečal odstotek tistih, ki certifikat dobro poznajo. Prav tako se je pomembno znižal odstotek tistih, ki certifikata ne poznajo – v raziskavi leta 2020 ga ni poznalo 19 % vprašanih, v 2021 pa je bilo takih  le še 3 %. V letu 2021 je poleg tega 26 % vprašanih že pridobilo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec oz. so v postopku njegove pridobitve.

Demografski podatki

V I. raziskavi v poslovni javnosti je sodelovalo 266 podjetij/organizacij, v II. raziskavi pa 134 podjetij/organizacij. V obeh izvedbah raziskave je večina podjetij prihajala iz srednje velikih podjetij/organizacij (2020: 39 %, 2021: 27 %), ki imajo med 51 in 250 zaposlenih. Povečini so delovala na področju predelovalnih dejavnost (obe leti 17 %) ter na področju zdravstva in socialnega varstva (2020: 15 %, 2021: 13 %), pri II. raziskavi tudi iz drugih dejavnosti (14 %), ter so bila večinoma v zasebni lasti (2020: 57 %, 2021: 63 %).

Povzetek rezultatov I. raziskave v poslovni javnosti je dostopen na: https://certifikatdod.si/povzetek-rezultatov-raziskave-v-poslovni-javnosti-v-okviru-projekta-certifikat-druzbeno-odgovoren-delodajalec/