Na voljo še 60 mest za brezplačno pridobitev pristopnega certifikata

Ljubljana, 22. november 2021 – Epidemija novega koronavirusa je prinesla negativne posledice na različnih področjih in med drugim povzročila še dodatno razslojenost družbe. V številnih podjetjih in organizacijah so tako soočeni z izzivom, kako sprejemati in upoštevati raznolikosti med zaposlenimi ter obenem vsem v enaki meri omogočati vključevanje. Različni smo si – takšni z možnostjo dela od doma in takšni, ki te možnosti nimajo, tisti, ki so zaradi izrednih razmer morali na čakanje in tisti, ki morajo zaradi epidemije delati še več, cepljeni in necepljeni itd. Delodajalci, ki so v tem času prepoznali pomen družbeno odgovornega delovanja in posebno pozornost namenili skrbi za zaposlene, so pri premagovanju teh izzivov nedvomno v veliki prednosti.  

V Sloveniji je doslej 70 podjetij in organizacij s pridobitvijo certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut, sprejelo različne ukrepe za krepitev družbeno odgovornega delovanja – tako na najvišji upravljalski ravni, kot tudi s pomočjo zaposlenih na vseh ostalih ravneh. S širjenjem znanja  in zavedanja o pomenu družbeno in okoljsko odgovornega ravnanja ter z večjo participacijo zaposlenih na tem področju si podjetja zagotovijo tudi dolgoročno konkurenčnost in uspešnejše poslovanje.

Po besedah Gašperja Zakrajška, vodje projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec na Ekvilib Inštitutu, je »pomembno, da delodajalci certifikat prepoznajo ne zgolj kot nagrado za določene minule aktivnosti, temveč kot strukturiran sistem kakovosti oziroma nenehnih izboljšav«.

V mariborskem podjetju Mikro+Polo, ki je največji slovenski dobavitelj laboratorijskega pribora, opreme, kemikalij in diagnostike, že od vsega začetka veliko pozornosti usmerjajo v družbeno odgovornost. Njihova poslovna politika temelji na trajnostnem razvoju in poslovanju, tako v odnosu do kupcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih, kot do okolja, v katerega so vpeti. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki so ga pridobili pred kratkim, vidijo kot krono prizadevanj podjetja na področju družbeno odgovornega delovanja. »Na podlagi letnih analiz o klimi v podjetju ugotavljamo, da so zaposleni zadovoljni in motivirani za delo in dajanje pobud. V postopku pridobivanja certifikata smo v analizo stanja in pripravo ukrepov vključili 11 zaposlenih iz vseh oddelkov. Izkazalo se je, da so bili s tem sodelovanjem zelo zadovoljni. Za zaposlene smo uvedli tudi nekatere nove ukrepe, denimo sofinancirano obiskovanje skupinske vadbe v fitnesu ipd.,« pojasnjuje Mirjana Mladič, strokovna sodelavka za marketing, komuniciranje in razvoj kadrov. Ob tem še dodaja, da je največja dodana vrednost družbeno odgovornega delovanja in trajnostnega poslovanja zagotovo zadovoljstvo zaposlenih in tudi krepitev ugleda delodajalca, ki se odraža tako v konkurenčni prednosti na trgu dela kot tudi v večjem zanimanju s strani kupcev.

Tudi v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava med prednostmi in koristmi družbeno odgovornega delovanja izpostavljajo večje zadovoljstvo zaposlenih in posledično bolj učinkovito delo, večji ugled, boljše odnose z deležniki, zmanjševanje stroškov v povezavi s skrbnim ravnanjem s surovinami in energijo. S certifikatom, ki so ga pridobili novembra, bodo po besedah Laure Zagoranski aktivnosti, ki jih že izvajajo, še podrobneje opredelili in sistemizirali. Na ta način spodbujajo, informirajo in osveščajo vse zaposlene o oblikah odgovornega dela.

Pomen pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so prepoznali tudi v zasebni nepridobitni organizaciji Fundacija Prizma iz Maribora. Po njihovih izkušnjah je z družbeno odgovornim ravnanjem in s sodelovanjem lažje premagovati tudi takšne izzive, ki jih pred nas postavlja pandemija koronavirusa. Vrednote družbeno odgovornega delovanja in trajnostnega poslovanj uresničujejo z različnimi projekti na področju družbenega inoviranja, socialnega podjetništva, razvoja zaposlenih, karierne orientacije, vseživljenjskega učenja, regionalnega (trajnostnega) razvoja ipd. Mateja Karničnik, vodja razvoja človeških virov, pojasnjuje, da »družbeno odgovorno delovanje pri zaposlenih krepi pripadnost, motiviranost in vključevanje. Kot družbeno odgovorna organizacija pa zelo dobro sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, razvojnimi organizacijami in drugimi akterji regionalnega razvoja in trga dela

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je namenjen podjetjem in organizacijam z najmanj petimi zaposlenimi. Preko širokega nabora ukrepov delodajalcem ponuja priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja, nediskriminacije ter etičnega vodenja. Ekvilib Inštitut bo v letošnjem letu kot nosilec projekta (kot partnerji so vključeni tudi GZS, ZSSS in ZDS) postopek certificiranja izvedel brezplačno v sto podjetjih in organizacijah. Projekt, ki bo trajal do jeseni 2022, je namreč sofinanciran s sredstvi iz evropskega socialnega sklada in države.

Več informacij: certifikatdod.si

 Projekt  »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Več informacij: Gašper Zakrajšek, Ekvilib Inštitut, gasper@ekvilib.org ali 01 430 37 51