VDC Polž Maribor

VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR je socialno varstveni zavod za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Kratica POLŽ pomeni: Pomagajmo Osmisliti Leta Življenja.

POSLANSTVO zavoda uporabnikom omogočamo kakovostno socialno vključevanje, delovno aktivno življenje, osebni razvoj, razvijanje samostojnosti in socialne mreže. Nudijo bivanje v duhu domačnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa.

Dejavnosti, ki jih izvaja zavod, zajemajo storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji (VVZ) in storitev institucionalnega varstva (IV), kjer uporabniki prebivajo ob pomoči zaposlenih. V zavodu je vključenih 274 uporabnikov. Delujejo na večjem delu podravske regije. Zavod združuje 6 enot storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki so locirane v Šentilju, Lenartu, Rušah, Slovenski Bistrici in 2 enoti v Mariboru – enota Park mladih in enota Rapočeva. Institucionalno varstvo ima 2 enoti 16 urnega bivanja, ki sta locirani v Mariboru in 1 enoto institucionalnega varstva 24 urnega bivanja. Sedež zavoda je v Mariboru na Parku mladih.

Družbeno odgovornost zavoda (kratica DOD) v VDC POLŽ Maribor pomeni zavezanost podjetja k etičnem ravnanju, ekonomskem razvoju, izboljševanju kakovosti življenja uporabnikov, zaposlenih in njihovih družin ter je usmerjen k povezovanju v lokalnih skupnosti, družbe. Dne 20.12.2021 je VDC POLŽ Maribor prejel sklep o pridobitvi pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec – organizacijsko upravljanje. VDC POLŽ Maribor s svojimi aktivnostmi sporoča, da razvijajo skrb za ljudi, za okolje in za družbo, v kateri živimo. Njihovo družbeno odgovorno ravnanje  prispeva k sožitju med generacijami, kjer se upoštevajo raznolikosti in uravnoteženost odnosov. Vrednote določajo kako in na kakšen način izpolnjujejo poslanstvo ter sledijo viziji zavoda. Vrednote so nekaj kar cenimo in vrednotimo kot pozitivno ter želeno. Njihove vrednote: spoštovanje, strokovnost, zaupanje, pripadnost, kakovost in ustvarjalnost. Več o njih in njihovem delu ter o aktivnostih, je zapisano na njihovi spletni strani www.vdcpolz.si

VDC POLŽ Maribor izvaja pilotski projekt z naslovom »S teboj lahko…«. Projekt je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Projekt »S teboj lahko…« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad. Namen projekta je razviti, preizkusiti in zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Projekt se bo izvajal v vzhodni kohezijski regiji Slovenije s poudarkom na Mariboru z okolico ter Zasavju. Več o projektu zapisano na spletni strani http://www.stebojlahko.si/sofinanciranje-in-izvajalci/. Za projekt so prejeli nagrado Horus 2021.

VDC POLŽ Maribor je bil 24.10.2008 podeljen osnovni certifikat, 25.5.2012 je pridobil polni certifikat Družini prijazno podjetje, 25.4.2015 in 30.11.2018 ter 7.5.2021 je pridobil sklep o podaljšanju polnega certifikata DPP. Revizija je potrdila uspešno implementacijo izbranih 16 ukrepov v praksi, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja poteka proaktivno in sistematično postaja del organizacijske kulture zavoda. Več o certifikatu na spletni strani http://www.certifikatdpp.si/imetniki/seznam-imetnikov/.

Od leta 2014 so v zavodu postopoma vpeljevali sistem kakovosti storitve. Poročilo o presoji od 24.2.2018 do 24.2.2021 je potrdil podaljšanje certifikat E-Qalina. Oceno kakovosti storitve izvajajo po modelu E-Qallin (European quality-improving learning), ki je vseevropski model upravljanja s kakovostjo domov za starejše (E-Qalin / A), varstveno delovni centri in socialno varstveni zavodi za usposabljanje (E-Qalin /B), izvajalci pomoči na domu (E-Qalin /C) in na centrih za socialno delo (E-Qalin /D). Sistem upravljana s kakovostjo oziroma doseganje poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate dela. Za E-Qalin je značilno, da je naravnano operativno, na vseh hierarhičnih ravneh v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje uporabnikov ter zaposlenih v vse faze dela. Več o certifikatu na spletni strani https://vdcpolz.eu/o-nas-2/nasi-dosezki.

Št. certifikata
0019/2021
Velja do:
20. december 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Organizacijsko upravljanje