Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Poslanstvo Termoelektrarne Brestanica (TEB) je zagotavljati zanesljivo, varno in nemoteno oskrbo z električno energijo.

Kot poslovno odlična gospodarska družba v elektroenergetskem sistemu Slovenije (EES) se zavedamo odgovornosti tako do zaposlenih kot do ciljnih javnosti ter do družbenega in naravnega okolja, v katerem delujemo. V TEB tako delujemo po načelih evropskega modela odličnosti z namenom stalnega izboljševanja delovanja v smeri večje uspešnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in trajnostnega razvoja. Za zagotavljanje trajnostnega razvoja TEB obvladuje in posodablja vpeljane sisteme vodenja, usklajene z ISO standardi in vzpostavljen EFQM celostni model poslovanja. Zanesljivost, strokovnost in inovativnost, odgovornost in skrb za okolje so glavne vrednote družbe. Zaposleni s svojo strokovnostjo in inovativnostjo zagotavljamo zadovoljstvo vseh deležnikov ter s tem ustvarjamo pogoje za dolgoročno uspešno poslovanje.

TEB s svojimi fleksibilnimi agregati zagotavlja varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev električne energije in sistemskih storitev.

TEB s plinskimi bloki trenutne skupne moči 406 MW zagotavlja naslednje temeljne sistemske storitve v EES:

 • ročno rezervo za povrnitev frekvence v primerih izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu,
 • zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja in s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru razpada EES.

S svojimi prilagodljivimi agregati in ustrezno infrastrukturo lahko TEB izvaja tudi naslednje storitve in dejavnosti:

 • rezervno napajanje za varno zaustavitev NEK v primeru razpada EES RS,
 • proizvodnjo električne energije iz fosilnih virov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje), to je konične, trapezne in po potrebi pasovne energije,
 • primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne in jalove energije,
 • otočno obratovanje in napajanje porabnikov na območju Posavja in Dolenjske,
 • proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov: energija sonca,
 • skladiščenje tekočih goriv.

Za dolgoročno uspešno delovanje družbe je pomembno tako njeno družbeno odgovorno ravnanje kot tudi pravilna strateška usmeritev, ki v svojem najširšem pomenu vključuje vse deležnike. Še posebej je poudarek na zaposlenih, saj so zaposleni pomemben člen za njeno uspešno prihodnost. Izkušnje, predanost, zavzetost in strokovnost zaposlenih so ključ do uspeha TEB.

Št. certifikata
0021/2021 - N1
Velja do:
29. december 2024

Status certifikata

 • Stopnja certifikata
  NAPREDNI 1
 • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
 • Organizacijsko upravljanje