Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Nova univerza je bila ustanovljena 6. oktobra 2008, ko je Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo izdal pozitivno strokovno mnenje k njeni ustanovitvi. Dne 28. oktobra 2016 je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu Novo univerzo vpisala v Javno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov skupaj z naslednjimi rednimi članicami: Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne.

Vrednote

Nova univerza povezuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov ter drugih sodelavcev ter skrbi za svojo prepoznavnost in uveljavitev tako doma, kakor tudi po svetu. Svoje strokovno in javno delovanje, izobraževanje, raziskovanje, ter povezave med člani utemeljuje na vrednotah:

  • spoštovanja najvišjih etičnih načel,
  • akademske svobode sodelavcev in študentov,
  • akademske odličnosti,
  • avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti.

Cilji, poslanstvo in strateška usmeritev Nove univerze

Nova univerza je ustanovljena kot zasebni visokošolski zavod z elementi javno-zasebnega partnerstva, ki ga vzpostavljajo koncesije in druga javna sredstva namenjena mednarodnim izmenjavam in raziskavam.

Prvi cilj Nove univerze je postati elitna univerza glede na kakovost študijskih programov, selektivnost vpisa in mednarodno primerljivost, pri tem pa spoštovati najvišja etična merila na vseh področjih.

Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja so pravo, uprava, mednarodni odnosi, evropske študije, reševanje sporov, varnostne študije, slovenoslovje, etika v javnem življenju ter interdisciplinarni programi prava in managementa na področjih nepremičnin, infrastrukture in trajnostne gradnje.

Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je univerza vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.

Zaveza družbeni odgovornosti Nove univerze

Zaveza Nove univerze je prispevati h kakovostnemu in prijetnemu življenju v Ljubljani in njeni okolici, saj smo odgovorni do sodelavcev ter naravnega in družbenega okolja, katerega del smo. Pri svojih vsakodnevnih dejanjih in poslovnih odločitvah ter vodenju in strateškem usmerjanju v največji možni meri upoštevamo načela trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Posebno pozornost namenjamo sodelavcem, ki so pomemben člen pri doseganju zastavljenih ciljev ter zagotavljanju stabilnosti in rasti poslovanja institucije.  Biti družbeno odgovorna institucija pomeni zavedati se, da ima naša dejavnost gospodarski, socialni in okoljski vpliv, zato se je Nova univerze že ob svoji ustanovitvi leta 2017 odločila, da vrednote družbene odgovornosti vključi v svoje vsakodnevno upravljanje.

Št. certifikata
0031/2021
Velja do:
28. januar 2023

Status certifikata

  • Status certifikata: NEAKTIVEN
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja