Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze  (FDŠ NU) je skladno z Zakonom o zavodih, zasebni zavod in skladno z Zakonom o visokem šolstvu fakulteta, ki je članica Nove univerze.

FDŠ NU je izrazito vseslovenska visokošolska inštitucija. Čeprav je glede na svoj sedež in delovanje kmalu od ustanovitve dalje zasidrana prav na Gorenjskem v Kranju, ima svoja fakultetna študijska središča tudi na Štajerskem v Mariboru in v središču glavnega mesta Ljubljane.

Fakulteta je v tretji dekadi svojega obstoja. Ta je bila, upoštevaje celokupni slovenski kontekst, izjemno uspešna, saj vpisuje študente na vseh treh nivojih visokošolskega izobraževanja.

Fakulteta izvaja naslednjih šest akreditiranih – javno veljavnih – študijskih programov vseh treh stopenj bolonjskega procesa:

  • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE (izredni program),
  • UNIVERZITETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA (redni in izredni program),
  • MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA II. STOPNJE (redni in izredni program),
  • MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE II. STOPNJE (redni in izredni program),
  • DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA III. STOPNJE(izredni program),
  • DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE III. STOPNJE (izredni program).

Vizija fakultete je postati vodilna akademska in strokovna inštitucija na področju državnih in evropskih študij v regiji Centralne in Jugovzhodne Evrope. Prav tako se prizadeva za komplementarnost svojih študijskih programov v primerjavi s programi drugih slovenskih in evropskih primerljivih fakultet in univerz.

Od svoje ustanovitve v letu 2000, fakulteta prispeva k sistemu stalnega in sistematičnega izobraževanja in izpopolnjevanja znanj s področij javne uprave ter mednarodnih in diplomatskih študij. S tem prispeva k izobraževanju visokošolsko izobraženih strokovnjakov, ki samostojno, učinkovito in kakovostno opravljajo zahtevne delovne naloge v javni upravi, institucijah Evropske Unije, v mednarodnih organizacijah, diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije in drugje.

Kot članica Nove univerze se fakulteta povezuje z Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Njen namen je širiti svoja področja izobraževanja z ustanavljanjem novih študijskih programov, z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov in z internacionalizacijo obstoječih programov.

Št. certifikata
0030/2021
Velja do:
28. januar 2023

Status certifikata

  • Status certifikata: NEAKTIVEN
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja