GENERALI zavarovalnica d.d.

GENERALI ZAVAROVALNICA D. D.
je del globalne Skupine Generali in ena izmed treh največjih zavarovalnic v Sloveniji z najširšo ponudbo premoženjskih, življenjskih in zdravstvenih zavarovanj.

NAŠA VIZIJA
Naš namen je aktivno zavarovati in izboljšati življenje ljudi.
Aktivno (Actively): Z razvojem ustreznih zavarovanj si prizadevamo za boljše življenje ljudi.
Zavarovati (Protect): Poudarjamo bistvo zavarovanja – upravljanje in zmanjševanje tveganj za posameznike in podjetja.
Izboljšati (Enhance): Generali zavarovalnica je zavezana k ustvarjanju višje vrednosti.
Ljudje (People): Skrbimo za prihodnost in življenje svojih strank ter zaposlenih.
Življenja (Lives): Vplivamo na kakovost življenja ljudi, saj so blaginja, varnost, svetovanje in storitve ključni za dolgoročno izboljšanje izbranega načina življenja.

NAŠE POSLANSTVO
Ljudem omogočamo oblikovanje varnejše in bolj trajnostne prihodnosti, tako da poskrbimo za njihova življenja in sanje.
Prva izbira (First choice): Spontan, naraven odziv, ki priznava najboljšo ponudbo na trgu, temelječo na jasnih prednostih in koristih.
Posredovanje (Delivering): Zavzemamo se za visoko učinkovitost in tako zagotavljamo uspeh.
Ustrezno (Relevant): Predvidevanje, izpolnjevanje in spoštovanje dejanske potrebe ali priložnosti, ki je prilagojena lokalnim, osebnim potrebam in navadam.
Dostopno (Accessible): Ponudba, ki je preprosta, dosegljiva, razumljiva, uporabna in vedno na voljo po konkurenčnih cenah.
Zavarovalniške rešitve (Insurance Solutions): Ponuditi želimo celovite zavarovalne rešitve, ki vključuje varnost, svetovanje in storitve.

NAŠE VREDNOTE
Držimo se dogovorov.
Deliver on the promise
S svojimi zaposlenimi, strankami in deležniki sklepamo dolgoročne vezi medsebojnega zaupanja. Pri delu stremimo k izboljšanju življenja svojih strank. Z disciplino in integriteto se zavezujemo k izpolnitvi svojih obljub in si prizadevamo za vseživljenjska partnerstva.
Spoštujemo sodelavce.
Value our people
Cenimo svoje zaposlene, spodbujamo raznolikost in vlagamo v nenehno rast in učenje, tako da ustvarjamo pregledno, povezano in dostopno delovno okolje. Razvoj naših zaposlenih zagotavlja dolgoročno prihodnost družbe.
Podpiramo širšo skupnost.
Live the community
Ponosni smo, da smo del globalne Skupine z močnimi, trajnostnimi in dolgoročnimi povezavami na vseh trgih, kjer poslujemo. Na vsakem trgu se počutimo kot doma.
Odprti smo za drugačne poglede in nove rešitve.
Be open

IZJAVA O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEM POSLOVANJU
V Generali zavarovalnici smo zavezani k ustvarjanju zdrave, povezane in trajnostne družbe, kjer se lahko ljudje razvijajo in uresničujejo svoje potenciale. Težimo k ustvarjanju vrednosti, ne samo v ekonomskem, temveč tudi v družbenem in okoljskem smislu.

Naša odgovornost
Naša zaveza je zagotavljati dolgoročno finančno uspešnost in spreminjati družbo, v kateri delujemo, na bolje. Z dolgoročnimi projekti in partnerstvi udejanjamo svojo zavezo in podpiramo dobrodelnost, šport, umetnost, izobraževanje in preventivo. S svojimi deležniki – strankami, zaposlenimi, delničarji, vlagatelji in dobavitelji – vzdržujemo stalen dialog in gradimo dolgoročna, vseživljenjska partnerstva.

Trajnostno poslovanje
Zavzemanje za trajnostnost je temelj strategije Skupine Generali in Generali zavarovalnice.

Naložbe so ključni vidik našega poslovanja. Pomembno vplivajo na realno gospodarstvo, zato lahko z njimi aktivno povezujemo vidike, kot sta varovanje okolja in spoštovanje človekovih pravic.

Kot upravljavci premoženja smo prepričani, da nam bo proaktivno vključevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) dejavnikov v naložbene procese naših zavarovalniških portfeljev v različnih razredih premoženja pomagalo doseči finančni donos in družbeno vrednost. Z vključevanjem in glasovanjem si prizadevamo vplivati na ravnanje izdajateljev vrednostnih papirjev.

Skupina Generali je podpisnica Globalnega dogovora Združenih narodov (2007), Načel za odgovorne naložbe (2011), Pariških zavez za ukrepanje (2015), TCFD (2017) in Zveze za ogljično nevtralne naložbene portfelje (2020). Skladno s temi pobudami Skupina Generali že več let v svoje naložbene strategije vključuje tudi okoljska, družbena in upravljavska (ESG) merila, ne da bi se odrekla donosnosti. Slednje omogoča, da Skupina Generali pozitivno vpliva na deležnike, zmanjšuje tveganja za investitorje in ščiti ugled.

Skupina Generali je leta 2006 formalizirala svojo zavezanost odgovornim naložbam in leta 2010 sprejela Etične smernice Skupine. Leta 2015 je dodatno okrepila svojo zavezo z ustanovijo Odbora za odgovorno vlaganje Skupine, ki ga usmerjajo Smernice za odgovorne naložbe, katerih cilj je voditi okvir upravljanja k vključevanju dejavnikov ESG v proces sprejemanja odločitev o naložbah.

V letu 2020 je Skupina Generali objavila Smernice za aktivno lastništvo, s katerimi si je za cilj zastavila uporabiti svojo vlogo institucionalnega vlagatelja za uveljavljanje sprememb skozi naložbe. Smernicam za aktivno lastništvo in njihovemu zastavljenemu cilju sledi tudi Generali zavarovalnica.

Skupina Generali je sprejela vsa priporočila novega italijanskega Kodeksa korporativnega upravljanja, o čemer je trg obvestila 14. oktobra 2020. V Etičnem kodeksu, katerega namen je zagotoviti stalno usklajenost podjetij, ki kotirajo na italijanski borzi, z najboljšimi mednarodnimi praksami, je zajet koncept trajnostne uspešnosti. Gre za doseganje dolgoročne vrednosti za delničarje in ob tem upoštevanje interesov ostalih deležnikov, pomembnih za podjetje. Tako je trajnostna uspešnost postala cilj, ki usmerja ravnanja Skupine Generali in ki bo vpeljan v celotno organizacijo Skupine Generali.
Da so prizadevanja Skupine Generali v tej smeri prava, je pokazala bonitetna ocena AAA, ki jo je v letu 2022 Skupina prejela s strani družbe Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI Inc.). Gre za najvišjo možno oceno, ki je potrdila, da Skupina sprejema najboljše prakse v panogi za ublažitev podnebnih tveganj na področju prevzemov zavarovalnih tveganj, poslovnih modelov in prilagoditve produktov podnebnim spremembam. Temu cilju sledijo tudi v Generali zavarovalnici in ga bodo vključili v svoje redno poslovanje.

Št. certifikata
0048/2020 - N1
Velja do:
07. september 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu