Agencija za zavarovalni nadzor

Kdo je in kaj dela AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR?

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je pravna oseba, ki je pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti samostojna in neodvisna.

Glavni cilj nadzornih aktivnosti, ki jih opravlja Agencija, je zaščita zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb. Agencija ta cilj dosega z opravljanjem nadzora nad zavarovalnicami in drugimi subjekti nadzora ter s tem preverja, ali zavarovalnice in drugi subjekti poslujejo zakonito ter skladno s pravili o obvladovanju tveganj.

Subjekti nadzora so:

 • zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalniške skupine ter pokojninske družbe, ki opravljajo posle na območju Republike Slovenije,
 • imetniki kvalificiranih deležev institucij iz prve alineje,
 • člani uprav in nadzornih svetov institucij iz prve alineje,
 • nosilci ključnih funkcij v institucijah iz prve alineje,
 • podružnice zavarovalnic iz držav članic EU,
 • zavarovalnice držav članic EU glede storitev in poslov, ki jih te opravljajo na območju Republike Slovenije,
 • namenske družbe, na katere je zavarovalnica prenesla tveganja,
 • prevzemniki izločenih poslov zavarovalnic,
 • zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki.

Nadzorne dejavnosti Agencije so usmerjene v prihodnost in k najpomembnejšim tveganjem posameznih subjektov nadzora. Z namenom doseganja teh ciljev Agencija izdaja raznovrstna dovoljenja na področju zavarovalništva ter pripravlja in sprejema podzakonske predpise, ki so pravna podlaga za njeno delovanje in nadzor zavarovalnega trga v Republiki Sloveniji.

Agencija, kot neodvisen in samostojen regulator, se financira na podlagi taks in nadomestil, kot jih določa Tarifa o taksah in nadomestilih ter drugimi prihodki, ki jih ustvari s svojim poslovanjem.

Št. certifikata
014/2020 - N1
Velja do:
09. december 2026

Status certifikata

 • Stopnja certifikata
  NAPREDNI 1
 • Organizacijsko upravljanje
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Zdravje in varnost pri delu
 • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja